โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 15 ก.ค. 2563
ชื่อวิดีโอ : นาทีข่าว [อบต.ท่าอิฐ เร่งให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อ โควิท-19] PPTVHD36
วันที่ : 17 มี.ค. 2563 เวลา 12:30
รายละเอียด

“อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19)” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี, นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัส (Covid-19) จากการพบโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ การดำเนินโครงการจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจเขตในพื้นที่ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีการตอบโต้ต่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง นอกจากนั้นมีการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง