สมัครเรียน

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   - วิชาารศาสนา(ปอเนาะ) รับสมัครผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เข้ารับการศึกษาวิชาการศาสนา ระดับเอี๊ยะดาดีย์ และระดับซานาวีย์

จำหน่ายใบสมัคร  วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 25 เมษายน 2561
รับสมัคร               วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
การสอบเข้า          สอบการอ่าน อัล-กุรอาน (ในวันยื่นใบสมัคร)
หลักฐานการรับสมัคร
   - สำเนารายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
   - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  1  ใบ
   - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร นักเรียน             จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                       จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง         จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง           จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ  # นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเรียนรักษาดินแดน (รด.) มีหอพักอยู่ประจำสำหรับนักเรียนชาย มีอาหาร 2 มือ (เช้า , เย็น) ,สอนพิเศษ , กิจกรรม , ท่องจำ อัล-กุรอาน
·               #  มีหอพักนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีอาหาร ๒ มื้อ (เช้า,เย็น) , สอนพิเศษ,
ทำกิจกรรม, ท่องจำอัล-กุรอ่าน และฯลฯ


เวลาเปิดทำการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. - ๑๖.๑๐ น.
                            หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
 

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา เลขที่ ๘๑/๑ หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
       โทร / โทรสาร  ๐๒-๙๖๑-๑๒๑๗ , ๐๒-๙๖๑-๑๔๖๗

ดูกำหนดการนัดหมายสำหรับนักเรียนใหม่ ม.4

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน