สมัครเรียน

วันที่ 17 ม.ค. 2563

ทางโรงเรียนยังไม่ได้เปิดการสมัคทางเว็บไซต์

ให้ติดต่อซื้อใบสมัคได้ที่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ไม่ต้องสอบเข้า)
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   - วิชาารศาสนา(ปอเนาะ) รับสมัครผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓ หรือเทียบเท่า) เข้ารับการศึกษาวิชาการศาสนา ระดับเอี๊ยะดาดีย์ และระดับซานาวีย์

จำหน่ายใบสมัคร  วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 25 เมษายน 2563
รับสมัคร               วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
การสอบเข้า          สอบการอ่าน อัล-กุรอาน (ในวันยื่นใบสมัคร) หรือผ่านศูนย์รับสมัครฯ
การยืนยันสิทธ์นักเรียนที่ผ่านการสอบ ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
     (โดยจะนำไปหักออก จากค่าโครงการระดมทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน)
หลักฐานการรับสมัคร
   - สำเนารายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
   - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  2  ใบ
   - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร นักเรียน             จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                       จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง         จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง           จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ  # นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเรียนรักษาดินแดน (รด.) มีหอพักอยู่ประจำสำหรับนักเรียนชาย มีอาหาร 2 มือ (เช้า , เย็น) ,สอนพิเศษ , กิจกรรม , ท่องจำ อัล-กุรอาน
·               #  มีหอพักนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีอาหาร ๒ มื้อ (เช้า,เย็น) , สอนพิเศษ,
ทำกิจกรรม, ท่องจำอัล-กุรอ่าน และฯลฯ


เวลาเปิดทำการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. - ๑๖.๑๐ น.
                            หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
 

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา เลขที่ ๘๑/๑ หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
       โทร / โทรสาร  ๐๒-๙๖๑-๑๒๑๗ , ๐๒-๙๖๑-๑๔๖๗


โรงเรียนท่าอิฐศึกษา กำหนดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

วันที่ รายการ
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำหน่ายใบสมัคร ยื่นใบสมัครที่โรงเรียน หรือศูนย์รับสมัคร ฯ และสอบอัล-กุรอ่าน พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ๒,๐๐๐ บาท
 
 
จันทร์ที่ ๒๙ เม.ย. - พุธที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒
 
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ป.๑  (เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.)
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๑, ม.๔ (เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)
สอบวัดความรู้ ในวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน
  • นักเรียนชั้น ม.๑ เพื่อจัดห้องเรียน
  • นักเรียนชั้น ม.๔ เพื่อแยกแผนการเรียน
หมายเหตุนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  โปรดเตรียมสำเนา ปพ.๑(ใบสำเร็จการศึกษา)มายื่นที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ
 
  พฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ป.๑ , ม.๑ , ม.๔ ( เวลา ๐๘.๐๐ น. )พร้อมชำระค่าหนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
  ศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเก่าพร้อมผู้ปกครอง (ป.๒ - ป.๖, ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖)
พบครูประจำชั้นและรับสมุดพก พร้อมชำระค่าหนังสือเรียนฯลฯ
  จันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน