โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

เรียน คณะครูและบุคลากรทุกท่าน (กิจกรรมโครงการ)

วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 112
เรียน คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
 
ขอให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 จากมติที่ประชุมฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2563 และจัดทำแบบเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามฟอร์มเอกสารโครงการและกิจกรรม2563 ที่งานวางแผนฯได้กำหนดไว้
 
ก่อนจัดทำแบบเสนอรายละเอียดโครงการและแบบเสนอรายละเอียดกิจกรรม โปรดศึกษาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 (กลยุทธ์ ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา รายชื่อโครงการและกิจกรรม) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ และฟอร์มเอกสารโครงการ/กิจกรรม63 รวมทั้งงบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) โดยละเอียด 
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้อมูลส่วนใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผม (อ.สันติ โสณะมิตต์) หรือหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ (อ.อนุธิดา การง) 
 
สำหรับกิจกรรมตลอดปีการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายรวมทั้งสองภาคเรียน และระบุแหล่งงบประมาณ ดังนี้
งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) ภาคเรียนที่ 1 ......บาท
งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) ภาคเรียนที่ 2 ......บาท
 
ทั้งนี้ ยอดเงินอุดหนุนที่จะได้รับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนยอดของนักเรียน โดยจะมีการคำนวณยอดเงินอีกครั้งหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้รับรองยอดนักเรียน ในเดือนสิงหาคม 2563 แต่ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรม ให้ใช้ยอดเงินตามที่แจ้งไว้ก่อน
 
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา โครงการท่าอิฐศึกษาโรงเรียนสีขาว โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมโลก โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ให้หัวหน้าโครงการหารือกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมเรื่องการแบ่งสรรเงินงบประมาณให้กับแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 
ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) หากเป็นกิจกรรมที่เคยดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ใช้ยอดเงินรายจ่ายของกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในปีการศึกษานี้
 
ยอดนักเรียน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีดังนี้
 
ป.1 = 83 คน
ป.2 = 102 คน
ป.3 = 95 คน
รวม ป.ต้น = 280 คน
 
ป.4 = 76 คน
ป.5 = 73 คน
ป.6 = 78 คน
รวม ป.ปลาย = 227 คน
รวม ประถม = 507 คน
 
ม.1 = 316 คน
ม.2 = 306 คน
ม.3 = 255 คน
รวม ม.ต้น = 877 คน
 
ม.4 = 239 คน
ม.5 = 241 คน
ม.6 = 227 คน
รวม ม.ปลาย = 707 คน
รวม มัธยม = 1,584 คน
 
รวมทุกระดับชั้น 2,091 คน
 
กำหนดการส่งแบบเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรม 2563 ดังนี้
 
15 - 19 มิ.ย.63 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ส่งไฟล์แบบเสนอรายละเอียดกิจกรรมให้งานวางแผนฯตรวจสอบทางอีเมลล์ [email protected] หากได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ปรินท์เอกสาร ลงลายมือชื่อ และส่งเอกสารพร้อมไฟล์ให้กับหัวหน้าโครงการ
 
22 - 26 มิ.ย.63 หัวหน้าโครงการ ส่งไฟล์แบบเสนอรายละเอียดโครงการให้งานวางแผนฯตรวจสอบทางอีเมลล์ [email protected] หากได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ปรินท์เอกสาร ลงลายมือชื่อ และส่งเอกสาร (แบบเสนอรายละเอียดโครงการและแบบเสนอรายละเอียดกิจกรรม) ให้กับงานวางแผนฯ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง