โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่ 11 ก.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 898
               
คำสั่งโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
ที่              /2562
เรื่อง   แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1
 ประจำปีการศึกษา 1/2562
*********
               การดำเนินงานของโรงเรียนท่าอิฐศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ หยุดและระหว่างปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
               
               จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว ในเวลา  08.30 น. - 15.30 น. ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1.นายสมศักดิ์ (อัดนาน)  เชื้อผู้ดี รับผิดชอบกำกับติดตาม เดือน      
2.นายพิเชษฐ์  โพธิ์ทอง  รับผิดชอบกำกับติดตาม        
3.นายสุวัฒน์  และอิ่ม     รับผิดชอบกำกับติดตาม        
             มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด ดังนี้
             มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด ดังนี้
อาทิตย์ นาย วีระศักดิ์ ลาตีฟี อาทิตย์ นางสาว กาญตา ลอมาเล๊ะ
21-ก.ค.-62 นาย นายรมลี เรืองปราชญ์ 18-ส.ค.-62 นางสาว ทานตะวัน บุญมาหา
เสาร์ นาย อนุรักษ์ ทับทิม เสาร์ นางสาว ฮามีดะห์ ดอเลาะ
27-ก.ค.-62 นาย ธงชัย อาจหาญ 24-ส.ค.-62 นางสาว ตันหยง อาดำ
อาทิตย์ นางสาว ดวงกมล ศรีทับทิม อาทิตย์ นาง นงลักษณ์ มั่นคง
28-ก.ค.-62 นางสาว อัยลดา หลังสัน 25-ส.ค.-62 นาย สมชาย มั่นคง
จันทร์(วันเกิดร.10) นาย นพดล มณีดำ เสาร์ นางสาว ฟาตีมะฮ์ ปัตตานี
29-ก.ค.-62 นาย อิสมาแอล นิยม 31-ส.ค.-62 นาย ประโยชน์ นิยม
อาทิตย์ นาย จักรกฤษ สมานมิตร อาทิตย์ นางสาว นัยนา สุขวิมลพรรณ
4-ส.ค.-62 นาย พงษ์พัฒน์ พุลสวัสดิ์ 1-ก.ย.-62 นางสาว แวอามีเนาะ แวดูยี
เสาร์ นาย สุวรรณ มั่งมี เสาร์ นางสาว ราตรี พิศพรรณ
10-ส.ค.-62 นาย ประเสริฐ เจริญสุข 7-ก.ย.-62 นางสาว รัสนาวัลย์ นิยม
อาทิตย์(อีดอัฎฮา) นาย ดำรง ลาตีฟี อาทิตย์ นางสาว อรพิณ อาตมาตร
11-ส.ค.-62 นาย วีระ และซัน 8-ก.ย.-62 นางสาว นิลวรรณ หมัดดิน
จันทร์(อีดอัฎฮา) นาย ดำรง ลาตีฟี เสาร์ นาย วีระศักดิ์ ลาตีฟี
12-ส.ค.-62 นาย วีระ และซัน 14-ก.ย.-62 นาย กฤษดา และอิ่ม
อังคาร นางสาวจันทิมา  นาทอง อาทิตย์ นาง อุมาพร อิสมาแอล
13-ส.ค.-62 15-ก.ย.-62 นางสาว สุดา พิศแลงาม
เสาร์ นาย สมศักดิ์ เชื้อผู้ดี เสาร์ นางสาว ซัลวา เจริญสุข
17-ส.ค.-62 นางสาว สาวิตรี ถวายพุ่ม 21-ก.ย.-62 นางสาว มณทิยา ศรีจันทร์
อาทิตย์ นางสาว วีรยา ศาสนกุล อาทิตย์ นางสาว ปริติ วันแอเลาะ
22-ก.ย.-62 นางสาว วาสินี ศาสนกุล 20 ต.ค.62 นาย วิทยา ลาตีฟี
เสาร์ นางสาว ซัลมา อาดำ จันทร์ นางสาวจันทิมา  นาทอง
28-ก.ย.-62 นางสาว เจนจิรา อาดำ 21 ต.ค.62
อาทิตย์ นางสาว เมธาวี เชื้อผู้ดี อังคาร นางสาวจันทิมา  นาทอง
29-ก.ย.-62 นาย วันชัย อาดำ 22 ต.ค.62
เสาร์ นาย อารีย์ นาคสุก พุธ นางสาวจันทิมา  นาทอง
5 ต.ค.62 นางสาว สุกัญญา อรุณสวัสดิ์ 23 ต.ค.62
อาทิตย์ นาย รมลี เรืองปราชญ์ เสาร์ นางสาว จินตหรา สุนทรจินดา
6 ต.ค.62 นาย ราชันย์ ถนอมรัก 26 ต.ค.62 นาย สุรศักดิ์ วงศ์พราหมณ์
จันทร์ นางสาวขวัญใจ   แสงมาน อาทิตย์ นางสาว วิทู แสงมาน
7 ต.ค.62 27-ต.ค.-62 นางสาว อารียา ถนอมรัก
อังคาร นางสาวขวัญใจ   แสงมาน เสาร์ นาง วนิดา สะมันยี
8 ต.ค.62 2-พ.ย.-62 นาง นัฐชา มุดและ
พุธ นางสาวขวัญใจ   แสงมาน อาทิตย์ นางสาว มารตี แก้วโกมินทร์
9 ต.ค.62 3-พ.ย.-62 นางสาว ฟาติมา แก้วโกมินทร์
พฤหัสบดี นางสาวขวัญใจ   แสงมาน เสาร์ นาง อธิตตา พงค์เกษม
10 ต.ค.62 9-พ.ย.-62 นาง ปราถนา นนทรี
ศุกร์ นางสาวปาจรีย์  วันแอเลาะห์ อาทิตย์ นางสาว วีริญญ์ วันแอเลาะ
11 ต.ค.62 10-พ.ย.-62 นางสาว วิศณี พิมพ์ประสิทธิ์
เสาร์ นางสาว วิไลลักษณ์ ราบเรียบ เสาร์ นางสาว กัลยา นิยมเดชา
12 ต.ค.62 นาย อับดุลรอซีด อาดำ 16-พ.ย.-62 นางสาว วรรณา โสอุดร
อาทิตย์ นางสาว สุดธิดา มะหะหมัด อาทิตย์ นาย กุศล อาดำ
13 ต.ค.62 นาย ปรีชา อาดำ 17-พ.ย.-62 นาย ประเสริฐ อาดัม
จันทร์ นางสาวปาจรีย์  วันแอเลาะห์ เสาร์ นาง นิตยา นิทรัพย์
14 ต.ค.62 23-พ.ย.-62 นางสาว สมนึก หมัดซาและ
อังคาร นางสาวปาจรีย์  วันแอเลาะห์ อาทิตย์ นาย อดิเรก ล้ำประเสริฐ
15 ต.ค.62 24-พ.ย.-62 นาย ทวีศักดิ์ ล้ำประเสริฐ
พุธ นางสาวปาจรีย์  วันแอเลาะห์ เสาร์ นางสาว รัตติกาล ทองแก้ว
16 ต.ค.62 30-พ.ย.-62 นางสาว สุกัญญา ล้ำประเสริฐ
พฤหัสบดี นางสาวจันทิมา  นาทอง อาทิตย์ นาย สันติ โสณะมิตต์
17 ต.ค.62 1-ธ.ค.-62 นาย สมนึก บินซาอิ๊ด
ศุกร์ นางสาวจันทิมา  นาทอง พฤหัสบดี นางสาว วรัญญา ศักดิ์วิเศษ
18 ต.ค.62 5-ธ.ค.-62 นาง มยุรี อาจหาญ
เสาร์ นาย สะและ วงษ์ยีเมาะ เสาร์ นาย ธีรยุทธ์ มุสตอฟาดี
19 ต.ค.62 นาย พิเชษฐ บินรามัน 7-ธ.ค.-62 นาย อภิชาต ทับทิม
               
อาทิตย์ นาย สันติ มั่งมี พุธ นาย ปิตุรักษ์ จรัสแสงชัย
8-ธ.ค.-62 นาย อโนเชาว์ รัดมาน 1-ม.ค.-63 นาย สมชาย เจริญผล
เสาร์ นางสาว วณิชชา วังหิตัง จันทร์ นายกมล  หวังชื่น
14-ธ.ค.-62 นางสาว ลัดดา อาดำ 7-ม.ค.-63
อาทิตย์ นางสาว สาวิกา แขกพงค์ เสาร์ นาย สิทธิชัย บินรามัน
15-ธ.ค.-62 นางสาว นูรีฮัน ตาเย๊ะ 11-ม.ค.-63 นาย มาดีฮะห์ มะหะหมัด
เสาร์ นางสาว จรรยพร เพียรมณี อาทิตย์ นาย สมชาย วงษ์ศรี
21-ธ.ค.-62 นางสาว มัทนียา มะลิวัลย์ 12-ม.ค.-63 นาย พิชัย ระดิ่งหิน
อาทิตย์ นางสาว ซากีน๊ะ ซาและ เสาร์ นางสาว สุรางค์รัตน์ บนซามิน
22-ธ.ค.-62 นาง ลลนา และอิ่ม 18-ม.ค.-63 นาย ไอยุป เจริญสุข
เสาร์ นาย สมบัติ มะหะหมัด อาทิตย์ นาง อลิษา ภักดีผล
28-ธ.ค.-62 นางสาว เกษวารินทร์ ดีเจริญ 19-ม.ค.-63 นางสาว อนุธิดา การง
อาทิตย์ นาง สุนัฐชา มะหะหมัด เสาร์ นาย โชคชัย นิยม
29-ธ.ค.-62 นาย สายัณห์ มะหะหมัด 25-ม.ค.-63 นางสาว ทัศนีย์ วันแอเลาะ
อังคาร นาย ประเสริฐ มะหะหมัด อาทิตย์ นางสาว ซากีณา วังหิตัง
31-ธ.ค.-62 นาย อมร เลาะเฮาะ 26-ม.ค.-63 นาย ณัฐพล ปานพุ่ม
               
             
ระเบียบการปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และระหว่างปิดภาคเรียนที่  1/2562    
1. ตอกบัตรเวลาเข้างานและเวลาออกงานในเวลา 08.30-15.30 น.      
2.ลงชื่อในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยลายมือชื่อและทำการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
3. ในกรณีที่มีการแลกเวรหรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ให้ทำบันทึกข้อความ  
   และให้มีการเซ็นรับทราบของผู้แทนหรือผู้แลกเวรด้วย หากไม่มีบันทึกข้อความดังกล่าว ถือว่าขาดงาน
4. การเข้าเวรไม่อนุญาตให้มีการลา ยกเว้นมอบหมายให้บุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  
5.ผู้ที่มาเข้าเวรขอให้ประจำการที่ห้องธุรการ เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  
6.หากวันที่มาเข้าเวรตรงกับวันทำการปกติ ห้ถือว่ายกเลิกการเข้าเวรในวันดังกล่าว และให้ไปเข้าเวรในครั้งต่อไป
7.หากไม่มาปฏิบัติงานในวันดังกล่าวถือว่าขาดงาน        
               
                     ขอให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือคำสั่งนี้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ   เต็มกำลังความสามารถตามระเบียบปฏิบัติข้างต้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่โรงเรียน            
             สั่ง ณ  วันที่         
               
                     (นายอิมรอน      เสมสายัณห์)  
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา  
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง