โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 13 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 676
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วัน/เดือน/ปี เวลา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน อังคาร
ที่ 17 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. วิทยาศาสตร์ 1
2. ภาษาไทย 1
3. กอวาอิดุลลูเฆาะห์
4. อัลอากีดะห์
5. ภาษามลายู
วัน พฤหัสบดี
ที่ 19 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ประวัติศาสตร์ 1
2. ภาษาอังกฤษ 1
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลฟิกฮ์
5. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
วัน อังคาร
ที่ 24 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.15 – 14.05 น.
14.10 – 15.00 น.
15.05 – 15.55 น.
60
60
60
50
50
50
1. สังคมศึกษา 1
2. คณิตศาสตร์ 1
3. อาเซียนศึกษา
4. อัตตารีค
5. อัลฮาดีษ
6. อัลอัคล๊าค


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน อังคาร
ที่ 17 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. วิทยาศาสตร์ 3
2. ภาษาไทย 3
3. กอวาอิดุลลูเฆาะห์
4. อัลอากีดะห์
5. ภาษามลายู
วัน พฤหัสบดี
ที่ 19 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ประวัติศาสตร์ 3
2. ภาษาอังกฤษ 3
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลฟิกฮ์
5. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
วัน อังคาร
ที่ 24 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.15 – 14.05 น.
14.10 – 15.00 น.
15.05 – 15.55 น.
60
60
60
50
50
50
1. สังคมศึกษา 3
2. คณิตศาสตร์ 3
3. ว่าง
4. อัตตารีค
5. อัลฮาดีษ
6. อัลอัคล๊าค


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน อังคาร
ที่ 17 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. วิทยาศาสตร์ 5
2. ภาษาไทย 5
3. กอวาอิดุลลูเฆาะห์
4. อัลอากีดะห์
5. ภาษามลายู
วัน พฤหัสบดี
ที่ 19 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ประวัติศาสตร์ 5
2. ภาษาอังกฤษ 5
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลฟิกฮ์
5. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
วัน อังคาร
ที่ 24 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.15 – 14.05 น.
14.10 – 15.00 น.
15.05 – 15.55 น.
60
60
60
50
50
50
1. สังคมศึกษา 5
2. คณิตศาสตร์ 5
3. มลายู (รูมี)
4. อัตตารีค
5. อัลฮาดีษ
6. อัลอัคล๊าค


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายวิทย์-คณิต) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.4/4 , 4/7

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 1
2. ชีววิทยา 1
3. ภาษาไทย 1
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. ฟิสิกส์ 1
2. สังคมศึกษา 1
3. เคมี 1
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ตรรกศาสตร์ประยุกต์
2. วิทยาศาสตร์ 1
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายศิลป์-ภาษา) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.4/2 , 4/3, 4/6

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 1
2. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
3. ภาษาไทย 1
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
2. สังคมศึกษา 1
3. มลายู 1
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ไวยากรณ์อาหรับ 1
2. วิทยาศาสตร์ 1
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ไวยากรณ์อังกฤษ 1
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายศิลป์ทั่วไป) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.4/1 , 4/5

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 1
2. ว่าง
3. ภาษาไทย 1
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตในชีวิตประจ าวัน
2. สังคมศึกษา 1
3. ปรัชญาอิสลาม
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ว่าง
2. วิทยาศาสตร์ 1
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 1
2. ทักษาการอ่าน
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายวิทย์-คณิต) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.5/3 , 5/6

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 3
2. ชีววิทยา 3
3. ภาษาไทย 3
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. ฟิสิกส์ 3
2. สังคมศึกษา 3
3. เคมี 3
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ระบบสมการเชิงเส้น
2. วิทยาศาสตร์ 3
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 3
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายศิลป์-ภาษา) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.5/2 , 5/5

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 3
2. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
3. ภาษาไทย 3
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. สังคมศึกษา 3
3. มลายู 3
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ไวยากรณ์อาหรับ 3
2. วิทยาศาสตร์ 3
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 3
2. ไวยากรณ์อังกฤษ 3
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายศิลป์ทั่วไป) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.5/1 , 5/5

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 3
2. ว่าง
3. ภาษาไทย 3
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. ว่าง
2. สังคมศึกษา 3
3. โรคในชุมชน
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ระบอบชีวิตในอิสลาม
2. วิทยาศาสตร์ 3
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 3
2. ทักษาการอ่าน
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
6/3 , 6/4 , 6/6

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 5
2. ชีววิทยา 5
3. ภาษาไทย 5
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. ฟิสิกส์ 5
2. สังคมศึกษา 5
3. เคมี 5
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. แคลคูลัสเบื้องต้น
2. วิทยาศาสตร์ 5
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 5
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายศิลป์-ภาษา) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.6/2 , 6/5

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 5
2. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
3. ภาษาไทย 5
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. อาเซียนศึกษา
2. สังคมศึกษา 5
3. มลายู 5
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ไวยากรณ์อาหรับ 5
2. วิทยาศาสตร์ 5
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 5
2. ไวยากรณ์อังกฤษ 5
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายศิลป์ทั่วไป) ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ม.6/1 , 6/5

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
วัน จันทร์
ที่ 16 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. คณิตศาสตร์ 5
2. ว่าง
3. ภาษาไทย 5
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
วัน พุธ
ที่ 18 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.50 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
60
50
50
1. ว่าง
2. สังคมศึกษา 5
3. อายธรรมอิสลาม
4. อัลฮาดีษ
5. อัลอัคล๊าก
วัน ศุกร์
ที่ 20 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
14.00 – 14.50 น.
60
60
50
50
1. ความปลอดภัยในชีวิต
2. วิทยาศาสตร์ 5
3. อัลกุรอ่าน-อัตตัฟซีร
4. อัตตารีค
วัน จันทร์
ที่ 23 ก.ย. 62
08.30 – 09.30 น.
09.40 – 10.40 น.
10.50 – 11.40 น.
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
60
60
50
50
50
1. ภาษาอังกฤษ 5
2. ไวยากรณ์อังกฤษ 5
3. ภาษาอาหรับ
4. อัลอากีดะห์
5. กอวาอิดุลลูเฆาะห์


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง