ตารางสอบกลางภาค 1/62มัธยมต้น-ปลาย

วันที่ 11 ก.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 88


                                               ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบกลางภาค


       ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1   กลางภาคเรียนที่ 1/2562
 

วัน/เดือน/ปี เวลา นาที เวลา หมายเหตุ
 
วัน อังคาร 
ที่  16  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น.
50
50
50
45
45
45
1. วิทยาศาสตร์  1
2. ภาษาไทย  1
3. สังคมศึกษา  1
4. อัลฮาดีษ 
5. อัลอัคล๊าก
6. อัลอากีดะห์
 
วัน พฤหัสบดี
ที่  18  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.15  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น.
50
50
45
45
45
45
1. คณิตศาสตร์  1
2. ภาษาอังกฤษ  1
3. ภาษามลายู
4. ภาษาอาหรับ+กอวาอิดุลลูเฆาะห์
5. อัลฟิกฮ์
6. อัตตารีค
 
 

 
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2   กลางภาคเรียนที่ 1/2562
 

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
 
วัน อังคาร 
ที่  16  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น.
50
50
50
45
45
45
1. วิทยาศาสตร์  3
2. ภาษาไทย  3
3. สังคมศึกษา  3
4. อัลฮาดีษ 
5. อัลอัคล๊าก
6. อัลอากีดะห์
 
วัน พฤหัสบดี
ที่  18  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.15  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น.
50
50
45
45
45
45
1. คณิตศาสตร์  3
2. ภาษาอังกฤษ  3
3. ภาษามลายู
4. ภาษาอาหรับ+กอวาอิดุลลูเฆาะห์
5. อัลฟิกฮ์
6. อัตตารีค
 
 

 
 
 
 
 
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3   กลางภาคเรียนที่ 1/2562
 

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
 
วัน อังคาร 
ที่  16  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น.
50
50
50
45
45
45
1. วิทยาศาสตร์  5
2. ภาษาไทย  5
3. สังคมศึกษา  5
4. อัลฮาดีษ 
5. อัลอัคล๊าก
6. อัลอากีดะห์
 
วัน พฤหัสบดี
ที่  18  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.15  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น.
50
50
45
45
45
45
1. คณิตศาสตร์  5
2. ภาษาอังกฤษ  5
3. ภาษามลายู
4. ภาษาอาหรับ+กอวาอิดุลลูเฆาะห์
5. อัลฟิกฮ์
6. อัตตารีค
 
 

 
 
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  (สายวิทย์-คณิต) กลางภาคเรียนที่ 1/2562
ม.4/4 , 4/7

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
 
วัน จันทร์ 
ที่  15  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น. 
50
50
50
45
45
45
1. คณิตศาสตร์  1
2. ชีววิทยา 1
3. ภาษาไทย  1
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
6. ภาษาอาหรับ+กอวาอิดุลลูเฆาะห์
 
วัน พุธ
ที่  17  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น. 
50
50
50
45
45
45
1. ฟิสิกส์ 1
2. สังคมศึกษา 1
3. เคมี 1
4. อัลฮาดีษ 
5. อัลอัคล๊าก
6. อัลอากีดะห์
 
วัน ศุกร์
ที่  19  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20น.
13.45 – 14.35  น.
14.45 – 15.30  น.
50
50
50
50
45
1. ตรรกศาสตร์ประยุกต์
2. วิทยาศาสตร์ 1
3. ภาษาอังกฤษ  1
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
5. อัตตารีค
 
 

 
 
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  (สายศิลป์-ภาษา) กลางภาคเรียนที่ 1/2562
ม.4/2 , 4/3 , 4/6
 

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
 
วัน จันทร์ 
ที่  15  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น. 
50
50
50
45
45
45
1. คณิตศาสตร์  1
2. ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
3. ภาษาไทย 1
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
6. ภาษาอาหรับ+กอวาอิดุลลูเฆาะห์
 
วัน พุธ
ที่  17  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น. 
50
50
50
45
45
45
1. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
2. สังคมศึกษา  1
3. มลายู 1
4. อัลฮาดีษ 
5. อัลอัคล๊าก
6. อัลอากีดะห์
 
วัน ศุกร์
ที่  19  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20น.
13.45 – 14.35  น.
14.45 – 15.30  น.
50
50
50
50
45
1. ไวยากรณ์อาหรับ 1
2. วิทยาศาสตร์ 1
3. ภาษาอังกฤษ  1
4. ไวยากรณ์อังกฤษ 1
5. อัตตารีค
 
 

  
 
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  (สายศิลป์ทั่วไป) กลางภาคเรียนที่ 1/2562
ม.4/1 , 4/5
 

วัน/เดือน/ปี วิชา นาที เวลา หมายเหตุ
 
วัน จันทร์ 
ที่  15  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น. 
50
50
50
45
45
45
1. คณิตศาสตร์  1
2. ว่าง
3. ภาษาไทย 1
4. ภาษามลายู
5. อัลฟิกฮ์
6. ภาษาอาหรับ+กอวาอิดุลลูเฆาะห์
 
วัน พุธ
ที่  17  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20  น.
13.10 – 13.55  น.
14.05 – 14.50  น.
15.00–15.45  น. 
50
50
50
45
45
45
1. คณิตในชีวิตประจำวัน
2. สังคมศึกษา  1
3. ปรัชญาอิสลาม
4. อัลฮาดีษ 
5. อัลอัคล๊าก
6. อัลอากีดะห์
 
วัน ศุกร์
ที่  19  ก.ค. 62
08.30 – 09.20  น.
09.30–10.20  น.
10.30 – 11.20น.
13.45 – 14.35  น.
14.45 – 15.30  น.
50
50
50
50
45
1. ว่าง
2. วิทยาศาสตร์ 1
3. ภาษาอังกฤษ  1
4. ท