เปิดการประมูลร้านถ่ายเอกสาร

วันที่ 08 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 195

 

ประกาศโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
เรื่อง  ยื่นเสนอประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
----------------------------------------------------

                        ด้วยโรงเรียนท่าอิฐศึกษา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านถ่ายเอกสาร เพื่อจัดให้บริการงานถ่ายเอกสารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ซึ่งมีคณะครูบุคลากร จำนวน ๑๓๓ คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ประมาณ ๒,๐๐๐ คน โดยให้มีบริการถ่ายเอกสารในราคาที่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และของโรงเรียน ดังนี้ 1. ประเภทรายการที่กำหนด
 2. ร้านถ่ายเอกสาร
 3.  
  1. คุณสมบัติของผู้ขอเสนอ
 4. ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย
  ๒.๒ ต้องยื่นประมูลร้านค้าด้วยตนเอง
  ๒.๓ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการในงานบริการถ่ายเอกสาร อัน
  ได้แก่อุปกรณ์ที่จำเป็น มีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด
 5.  
  1. ช่วงเวลาการให้บริการประจำวัน
 6. ให้บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ยกเว้น
  วันหยุดราชการ
 7.  
  1. เอกสารยื่นขอเสนอการประมูล
 8. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา
   
  ประกาศ ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467