ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 20 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 547

                                                     

ทางโรงเรียนยังไม่ได้เปิดการสมัคทางเว็บไซต์

ให้ติดต่อซื้อใบสมัคได้ที่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา


                                                   
                                 
                              ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
   ๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ไม่ต้องสอบเข้า)            
   ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                  
   ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
   ๔. วิชาการศาสนา(ปอเนาะ) รับสมัครผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓ หรือเทียบเท่า) เข้าเรียน       
ระดับเอี๊ยะดาดีย์  และระดับซานาวีย์
จำหน่าย และยื่นใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
การสอบสอบอ่าน อัล-กุรอ่าน ในวันยื่นใบสมัคร ที่โรงเรียน หรือผ่านศูนย์รับสมัครฯ
การยืนยันสิทธ์นักเรียนที่ผ่านการสอบ ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
     (โดยจะนำไปหักออก จากค่าโครงการระดมทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน)
หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร
๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และพ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง                        จำนวน               ๑     ชุด
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และพ่อ,แม่ หรือผู้ปกครอง        จำนวน                ๑     ชุด
๓. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน                                                                    จำนวน                ๑   ฉบับ
๔. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง                                         จำนวน                 ๒ รูป
เวลาเปิดทำการเรียนการสอน  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๗.๔๕ น. - ๑๖.๑๐ น.
                       หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
หมายเหตุ  
- มีเรียนรักษาดินแดน(รด.)ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีหอพักนักเรียนหญิง
- มีหอพักนักเรียนชายบริการอาหาร ๒ มื้อ (เช้า,เย็น) สอนพิเศษ,ทำกิจกรรม,ท่องจำอัล-กุรอ่าน และ ฯลฯ
 
              โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ๘๑/๑ หมู่ ๖  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
                                       โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๒๙๖๑-๑๒๑๗,๐-๒๙๖๑-๑๔๖๗


                                            ประกาศโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
                         เรื่อง  กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
     ..............................................
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา กำหนดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

วันที่ รายการ
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำหน่ายใบสมัคร ยื่นใบสมัครที่โรงเรียน หรือศูนย์รับสมัคร ฯ และสอบอัล-กุรอ่าน พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ๒,๐๐๐ บาท
 
 
จันทร์ที่ ๒๙ เม.ย. - พุธที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒
 
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ป.๑  (เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.)
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๑, ม.๔ (เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)
สอบวัดความรู้ ในวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน

  • นักเรียนชั้น ม.๑ เพื่อจัดห้องเรียน
  • นักเรียนชั้น ม.๔ เพื่อแยกแผนการเรียน
หมายเหตุนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  โปรดเตรียมสำเนา ปพ.๑(ใบสำเร็จการศึกษา)มายื่นที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ
 
  พฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ป.๑ , ม.๑ , ม.๔ ( เวลา ๐๘.๐๐ น. )พร้อมชำระค่าหนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
  ศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเก่าพร้อมผู้ปกครอง (ป.๒ - ป.๖, ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖)
พบครูประจำชั้นและรับสมุดพก พร้อมชำระค่าหนังสือเรียนฯลฯ
  จันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                      ณ วันที่  ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
 
                                                             (นายอิมรอนเสมสายัณห์)
       ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467