เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 557ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

# ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ไม่ต้องสอบเข้า)

# ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

# ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

# วิชาการศาสนา (ปอเนาะ) รับสมัครผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เข้ารับการศึกษาวิชาการ

ศาสนา(ปอเนาะ) ระดับเอี๊ยะดาดีย์ และระดับซานาวีย์

 

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร    วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
การสอบเข้าสอบอัล-กุรอ่าน เท่านั้น ที่โรงเรียน หรือผ่านศูนย์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

 

หลักฐานการรับสมัคร  


1. ใบรับรองนักเรียน (ปพ.๗)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ – ๑.๕ นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน )      จำนวน   ๑   ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน          จำนวน   ๑   ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง    จำนวน  ๑   ชุด

เวลาเปิดทำการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. - ๑๖.๑๐ น.
                            หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

หมายเหตุ

·     
        # ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเรียนรักษาดินแดน (รด.) ทั้งนักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย
·       # มีหอพักนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีอาหาร ๒ มื้อ (เช้า,เย็น) , สอนพิเศษ,
ทำกิจกรรม, ท่องจำอัล-กุรอ่าน และฯลฯ
 

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา เลขที่ ๘๑/๑ หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
       โทร / โทรสาร  ๐๒-๙๖๑-๑๒๑๗ , ๐๒-๙๖๑-๑๔๖๗

 

  
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467