ครูฝึกสอนจากอินโดได้ลากลับ

วันที่ 17 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 144

 

                                             จากการฝึกสอนตลอดทั้ง 2 เดือน ครูทั้ง 3 ท่านได้แสดงความรู้สึกที่ดี่ต่อโรงเรียนท่าอิฐศึกษา