อัลบั้มรูป : กิจกรรมทัศนศึกษา 2560

วันที่ 24 พ.ค. 2562
เนื่องด้วยโรงเรียนท่าอิฐศึกษาได้จัดโครงการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษา ให้นักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้จริง สืบค้นความรู้ที่ตนเองสนใจอย่างมีขั้นตอน รวมถึงการแลกเปลียนความคิดเห็น องค์ความรู้ และวิธีการเรียนรู้กับเพื่อน วซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
1 [ 2 ]