โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 15 ก.ค. 2563
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. ใบเปอิน 1
-13. (Self - Assessment Report : SAR) 1
-12. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรียน 2
-11. สรุปการหยุดงานขาดสอน ปี 62 1
-10. ข้อมูลชื้อครู 0
-9. -แนวทางประกัน ฉบับแก้ไขใหม่ 1
-8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ 2
-7. แบบฟอร์มการจัดเก็บร่องรอยหลักฐาน 1
-6. เอกสารประชุมมาตรฐาน ครูกนกวรรณ 1
-5. รหัสอ้างอิงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
-4. แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 1
-3. แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน 61 1
-2. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา-2562 1
-1. QR รับบริจาคก่อสร้างอาคารเรียน 0
0. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 1
1