ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 14 ต.ค. 2562
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. (Self - Assessment Report : SAR) 1
-13. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรียน 2
-12. สรุปการหยุดงานขาดสอน ปี 62 1
-11. ข้อมูลชื้อครู 0
-10. -แนวทางประกัน ฉบับแก้ไขใหม่ 1
-9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ 2
-8. แบบฟอร์มการจัดเก็บร่องรอยหลักฐาน 1
-7. เอกสารประชุมมาตรฐาน ครูกนกวรรณ 1
-6. รหัสอ้างอิงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
-5. แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 1
-4. แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน 61 1
-3. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา-2562 1
-2. QR รับบริจาคก่อสร้างอาคารเรียน 0
-1. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 1
1