ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 20 มิ.ย. 2562
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. สรุปการหยุดงานขาดสอน ปี 62 1
-13. ข้อมูลชื้อครู 0
-12. -แนวทางประกัน ฉบับแก้ไขใหม่ 1
-11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ 2
-10. แบบฟอร์มการจัดเก็บร่องรอยหลักฐาน 1
-9. เอกสารประชุมมาตรฐาน ครูกนกวรรณ 1
-8. รหัสอ้างอิงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
-7. แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 1
-6. แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน 61 1
-5. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา-2562 1
-4. QR รับบริจาคก่อสร้างอาคารเรียน 0
-3. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 1
1