โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ระเบียบการอยู่หอพักปอเนาะ

วันที่ 12 ก.ค. 2563


ระเบียบปฏิบัติการอยู่หอพักนักเรียนสายศาสนา(ปอเนาะ)  ร.ร.ท่าอิฐศึกษา
 
หมวดที่  1  การเข้าอยู่หอพัก
 • ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบัน
 • ต้องเขียนใบคำร้องขอเข้าอยู่หอพัก
 • ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมามอบตัวอยู่หอพักด้วยตนเอง
 • นักเรียนต้องจัดการเรื่องอาหารตามรูปแบบที่ทางหอพักกำหนด
1.5   ค่าใช้จ่ายในการเข้าอยู่หอพัก                                 1)  ค่าบำรุงหอพัก         ปีละ                        1,500       บาท
                                                                                     2)  ค่าน้ำ                     ปีละ                        1,000       บาท
                                                                                     3)  ค่าไฟฟ้า                                                ตามมิเตอร์
หมวดที่  2  เรื่องความสงบเรียบร้อย
                        2.1    นักเรียนต้องดูแลความสะอาดหอพักและช่วยทำนุบำรุงทรัพย์สินของหอพัก
2.2    นักเรียนต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2.3    นักเรียนต้องเข้าร่วมละหมาดญะมาอะห์และกิจกรรมต่างๆตามตารางปฏิบัติที่หอพักกำหนด
2.4    นักเรียนต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือก่อความไม่สงบภายในหอพัก
2.5    นักเรียนต้องไม่นำสิ่งที่ไม่ดีหรือสื่อลามกต่างๆเข้ามาในบริเวณหอพัก
2.6    นักเรียนต้องไม่ครอบครองหรือนำอุปกรณ์การพนันทุกชนิดเข้ามาภายใน บริเวณหอพัก
2.7    นักเรียนต้องไม่นำเครื่องเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาใน
         บริเวณหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหอพัก
2.8    ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่  รุ่นพี่ปฏิบัติ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
หมวดที่  3   เรื่องความปลอดภัย
 • ห้ามดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 • ห้ามหยิบฉวย ลักขโมยหรือทำลายทรัพย์สินส่วนรวมและของผู้อื่น
 • ห้ามนำสารหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด เข้าในบริเวณหอพัก
 • ห้ามนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาอาศัยในบริเวณหอพักโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลหอพัก
 • นักเรียนที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาใช้ต้องขออนุญาตและลงทะเบียนกับผู้ที่ดูแลหอพัก
 • ต้องไม่เปลี่ยนห้องพักจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลหอพัก
 • ห้ามนำ อาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่จะเกิดอันตรายทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก
 • ห้ามต่อเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ห้องพักโดยเด็ดขาด
                                                                                                         ..../  หมวดที่  4  เรื่องการเข้า-ออก
23
หมวดที่ 4  การเข้า-ออกหอพักและการลากลับบ้าน
 • การเข้า-ออกหอพักต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหอพัก
 • ห้ามค้างคืนที่อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหอพัก
 • อนุญาตให้ออกนอกบริเวณหอพัก ตั้งแต่เวลา 16.00 น. -  18.00 น.
4.4  ช่วงเวลาเรียน นักเรียนต้องออกจากห้องพักและล็อคประตูห้องพัก  ช่วงเช้าเวลา  07.40 – 11.45  น.
และช่วงบ่ายเวลา   12.30 – 16.10  น. (ไม่อนุญาตให้อยู่หอพักในเวลาเรียน)
 • นักเรียนที่จะกลับบ้านต้องปฏิบัติดังนี้
  • ขออนุญาตกลับบ้านกับผู้ดูแลหอพักและลงบันทึก
  • แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ และไม่ผิดหลักการอิสลาม
  • กลับเข้าหอพักก่อนเวลา  20.00 น. แจ้งให้ผู้ดูแลหอพักทราบและลงบันทึก
หมวดที่  5  เรื่องบทลงโทษ
 • ว่ากล่าวตักเตือนในกรณีความผิดเล็กน้อย
5.2  บำเพ็ญประโยชน์หรือลงโทษตามความเหมาะสม / จดบันทึก
5.3  แจ้งผู้ปกครอง ทำทัณฑ์บน / จดบันทึก
5.4  นำเสนอคณะกรรมการหอพักเพื่อพิจารณาให้หมดสิทธิ์การอยู่หอพัก
หมวดที่ 6 การหมดสิทธิ์อยู่หอพัก
        6.1   มีความผิดเรื่องยาเสพติด
        6.2   มีความผิดเรื่องการทำร้ายร่างกายที่รุนแรง
        6.3   มีความผิดเรื่องการลักขโมย
        6.4   มีความผิดเรื่องชู้สาว
        6.5   มติจากคณะกรรมการหอพัก ให้หมดสิทธิ์อยู่หอพัก
 
หมายเหตุ             ระเบียบที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ดูแลหอพัก