โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล

วันที่ 12 ก.ค. 2563

ระเบียบโรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอเนาะ)
ระดับชั้นเอี๊ยะดาดีย์ และ ระดับชั้นซานาวีย์

***************************************************************

           เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของสถานศึกษา ให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยตรงตามหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอเนาะ) ระดับชั้นเอี๊ยะดาดีย์ และ ระดับชั้นซานาวีย์ 
โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนท่าอิฐศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา(ปอเนาะ) ระดับชั้นเอี๊ยะดาดีย์ และ ระดับชั้นซานาวีย์ 
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอเนาะ)ระดับชั้นเอี๊ยะดาดีย์
            และระดับชั้นซานาวีย์ 
ข้อ 4.  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1

หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน
                ข้อ 5.  การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้
                          5.1  โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวม
  • การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดใน
หลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอเนาะ)
                          5.3   การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
                          5.4   การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมินผู้เรียน ตามธรรมชาติของวิชา และระดับช่วงชั้นของผู้เรียน
                           5.5  ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความในแต่ละช่วงชั้น
                             5.6  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น
                             5.7   เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได้
                             5.8  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ
 
                                                                                                                                                                           
9

หมวดที่ 2

วิธีการประเมินผลการเรียน
                ข้อ 6.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ถือปฏิบัติดังนี้
           6.1  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                           6.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ต้องครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะ-พิสัย และเน้นกระบวนการ
                            6.3  ประเมินผลก่อนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียน
            6.4  วัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนำคะแนนการวัดและประเมินผลไปรวมกับคะแนนผลปลายปี
                                      -  วัดและประเมินผลเป็นระยะๆ ถ้านักเรียนไม่ผ่านการเรียนรู้ที่คาดหวังใดๆ ให้ผู้สอนจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                             6.5   การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี
                                      -   การประเมินหลังเรียน เพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียน
                                      -   การประเมินผลการเรียนปลายปี   เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปลายปี
                            6.6   การตัดสินผลการเรียน ให้นำคะแนนระหว่างเรียน รวมกับคะแนนปลายปี   ตามอัตราส่วนที่โรงเรียนกำหนด ( 60  :  40  /  70  :  30 แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน
                            6.7  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ในแต่ละรายวิชาดังนี้
                                                4      หมายถึง      ผลการเรียนดีมาก
                                                3      หมายถึง     ผลการเรียนดี
                                                2      หมายถึง      ผลการเรียนปานกลาง
                                                1      หมายถึง      ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
                                                0      หมายถึง      ผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
                                6.8  ให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ในแต่ละรายวิชาดังนี้
                                                ร      หมายถึง      รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้
                                                มส   หมายถึง      ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปลายปี
ข้อ.7   การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                           7.1  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์การประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความได้
                           7.2  ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เมื่อสิ้นเทอมที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงสถานภาพของตนเองและทำการปรับปรุงแก้ไข
                           7.3  ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
                           7.4  คณะกรรมการตัดสินการประเมินแจ้งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบโดยมีผลการเรียน 2 ระดับ คือ
10
                                                ผ      หมายถึง      ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                                มผ    หมายถึง     ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                7.5  ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมิน
                                7.6   คณะกรรมการนำผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการตัดสินการผ่านช่วงชั้น
                ข้อ 8.  การวัดและการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                                8.1 แจ้งจุดประสงค์และเกณฑ์การผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม
                                8.2 ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และการปฏิบัติ ตามจุดประสงค์เมื่อสิ้นเทอมที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบสถานภาพของตนเอง และรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อทำการปรับปรุงส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                                8.3 ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา  โดยนำผลการประเมินในข้อ 8.2 ไปรวมกับผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  เพื่อวัดผลการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
                                8.4 ตัดสินผลการประเมิน แจ้งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ โดยใช้อักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
                                                ผ       หมายถึง    ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                                มผ     หมายถึง    ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                8.5 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมิน
                ข้อ 9.   การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                                9.1  แจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม      จริยธรรม และค่านิยมของโรงเรียน และเกณฑ์การผ่าน
                                9.2   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
                                9.3   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี นำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
                                9.4   คณะกรรมการฯตัดสินผลการประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เรียนนำไปกรอกในเอกสารแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะฯเพื่อแจ้งผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ โดยใช้อักษรแสดงผลการประเมินดังนี้
                                                ผ       หมายถึง    ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                                มผ    หมายถึง     ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                                9.5  ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการเข้ารับการอบรมและปฏิบัติคุณความดีชดเชยตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด
                                9.6   คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ในปีการเรียนสุดท้าย โดยนำผลการประเมินแต่ละปีการเรียน ที่ได้บันทึกไว้ มาตัดสินให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้น
                                9.7   ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการใดประการหนึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีชดเชยตามที่คณะกรรมการมอบหมายจนครบถ้วนจึงจะได้รับอนุมัติให้ผ่านช่วงชั้นได้
 
11

หมวดที่3

การตัดสินผลการเรียน
                ข้อ  10.  การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                                            10.1  พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ภาคเรียนที่ หนึ่ง 50 % ภาคเรียนที่ สอง 50 %
                                10.2  พิจารณาตัดสินว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นรายวิชาได้ระดับผลการเรียน 1-4 เท่านั้น
                                10.3 วัดผลปลายปี   เฉพาะผู้เรียนที่มีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
                                10.4  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายปี ให้ได้ผลการเรียน “ มส ”
                                10.5  ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดให้ ได้รับผลการเรียน “ 0 ” ในครั้งนั้น
                                10.6  ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่หมอบหมายให้ทำ ในรายวิชาใด ครั้งใด ให้ได้คะแนน “ 0 ” ในครั้งนั้น
                                10.7  ผู้เรียนไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียนที่หนึ่ง และปลายปีการศึกษา  ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ ร”
                                10.8  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนกำหนด โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการเรียน “ผ”  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการเรียน  “มผ”
ข้อ11.  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                                11.1  กรณีที่ผู้เรียนมีผลการเรียน “0” ให้สถานศึกษาดำเนินการสอนซ่อมเสริม ปรับปรุงผู้เรียน ในสาระการเรียนรู้รายปี โดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีครบทุกสาระการเรียนรู้ โดยให้แก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป  ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาการแก้ตัวออกไปได้
 การแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”  ถ้าแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีกให้เรียนซ้ำ
                                11.2  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
                                - ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 - 4)
                                - ในกรณีที่ผู้เรียนได้รับผลการเรียน “ร” โดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือส่งผลงานที่  ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรียน“ร” ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาแก้ “ร” ออกไป
                                11.3  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 
12
                                กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนเรียนเพิ่มเติม หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษผลการแก้ “มส”ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”
                การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพิจนิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไป
                กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้โรงเรียนจัดให้เรียนซ้ำ
                                           11.4   การเรียนซ้ำให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะกำหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ำให้เหมาะสม และต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบนี้กำหนดไว้          การเรียนซ้ำ จะได้รับผลการเรียนตามข้อ 10
ข้อ12.  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
                                การตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้สอนหรือคณะกรรมการการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจะได้รับการซ่อมเสริมตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด แล้วนำการประเมินใหม่ เมื่อซ่อมผ่านได้แล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านช่วงชั้นต่อไปได้
ข้อ13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
                                ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการใดประการหนึ่ง จะยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านช่วงชั้น ต้องปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนดให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านช่วงชั้นต่อไปได้
ข้อ14. การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                14.1  ผู้เรียนต้องผ่านผลการประเมินตามจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม
                                14.2  ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
                                14.3  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้ผลการเรียน  “ผ”
                                14.4  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้ผลการเรียน  “มผ”
                                14.5  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะต้องทำการซ่อมเสริมให้ผ่าน
                ข้อ 15. เกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้น  -  ซ้ำชั้น
                                15.1 ผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชา ที่เรียนในปีการศึกษานั้น ๆ
                                15.2 ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในปีการศึกษานั้น ๆ
15.3 ผู้เรียนต้องผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในปีการศึกษานั้น ๆ
15.4 ผู้เรียนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษานั้น ๆ
15.5 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชา ตั้งแต่ 1 –  4  วิชา หลังจากดำเนินการสอบซ่อมในเวลาที่กำหนด-
        ให้ดำเนินการสอบซ่อมให้แล้วเสร็จในภาคเรียนถัดไป
                                15.6 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชา มากกว่า 4 วิชา หลังจากดำเนินการสอบซ่อมในเวลาที่กำหนด-
                                   ให้คงซ้ำชั้นอยู่ที่เดิม
                                15.7 ผู้เรียนที่ไม่ดำเนินการสอบซ่อม ในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านไม่มีสิทธิจบช่วงชั้น
13
หมวดที่4
การเทียบโอน
                ข้อ 16. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นการนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกรอบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา แนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
                                16.1  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวัดผลประเมินผลจำนวน 3 คน
                                16.2  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนท่าอิฐศึกษา โดยโรงเรียนจะดำเนิน การเทียบโอนผลการเรียนในปีเรียนแรก  ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุผลจำเป็น
                                16.3  จำนวนรายวิชา จำนวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
                                16.4 การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้
                                         -  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรต่างๆให้นำรายวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้ และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอด คล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
                                        - กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้พิจารณาเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของหลัก-สูตรที่รับเทียบโอน
หมวดที่5
หน้าที่ของโรงเรียน
                ข้อ 17.ให้โรงเรียนจัดให้มีเอกสารวัดและประเมินผล
                                17.1  เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคลุมและบังคับมีดังนี้
                                                17.1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน ( transcript)
                                                17.1.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ใบประกาศนียบัตร)
                                                17.1.3  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
                                17.2  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนดำเนินการเอง
                                                17.2.1  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                                                17.2.2  เอกสารแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                                                17.2.3  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                                                17.2.4  ใบรับรองผลการศึกษา
                                                17.2.5  เอกสารระเบียนสะสม
                                                17.2.6  เอกสารการเทียบโอน
14
ระเบียบโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
ระดับเอี๊ยะดาดีย์และระดับซานาวีย์ (วิชาการปอเนาะ)
ตั้งอยู่ที่ 81/1  หมู่ 6  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
โทรศัพท์.  0-2961-1467 , 089-225- 6895   โทรสาร.  0-2961-1217
 
1.  การรับสมัครนักเรียนระดับเอี๊ยะดาดีย์และระดับซานาวีย์
                1.1  ไม่กำหนดอายุผู้เข้าเรียน
                1.2  รับทั้งเพศชายและเพศหญิง
                1.3  จบการศึกษาสามัญ ภาคบังคับ ( ม.3 )
                1.4  เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
                1.5  สามารถอ่านพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานได้
2.  หลักฐานการรับสมัครนักเรียนระดับเอี๊ยะดาดีย์และระดับซานาวีย์
                2.1  สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา ( ด้านสามัญ , ด้านศาสนา )
                2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและของผู้ปกครอง
                2.3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของผู้ปกครอง
                2.4  รูปถ่าย  ขนาด 2 นิ้ว  2 รูป
3. ค่าธรรมเนียมการเรียน
                3.1  ค่าสมัคร(แรกเข้า)                       300         บาท
                3.2  ค่าบำรุงการศึกษา                        1,000     บาท / ปี
4. ค่าธรรมเนียมนักเรียนชายที่อยู่หอพัก (ปอเนาะ)
                4.1  ค่าบำรุงหอพัก                             1,500     บาท / ปี
                4.2  ค่าน้ำ                                             1,000     บาท / ปี
                4.3  ค่าไฟฟ้า                                        ตามมิเตอร์
5.  หลักสูตรและวิชาที่สอน
                5.1  หลักสูตรที่รับรองวิทยฐานะ(มูอาดาละห์)โดยมหาวิทยาลัย “อัลอัซฮัร” กรุงไคโร  ประเทศอิยิปต์
                5.2  กิจกรรม เสริมหลักสูตร เช่น หลักสูตรผู้นำ  ภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์เป็นต้น
6.  ชั้นเรียน
6.1  ระดับการเรียน 2 ช่วงชั้น          -  ระดับเอี๊ยะดาดีย์  1 – 3                   -  ระดับซานาวีย์     1 - 3
7.  เวลาเรียน
                7.1  เข้าเรียนเวลา  07.45  น.   เลิกเรียนเวลา  16.10 น.
                7.2  เปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รวม 5 วัน
                7.3  แบ่งการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน (กำหนดเปิด – ปิดภาคเรียน ตามประกาศของโรงเรียน)
15
 
8.  วันหยุด
                8.1  หยุดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์
                8.2  วันหยุดตามประกาศของราชการ
                8.3  วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
9. การแต่งกายสำหรับนักเรียนชาย
                9.1  เสื้อ                                -  เสื้อกุรงสีขาว แขนยาว
                9.2  ผ้าโสร่ง                        -  ผ้าโสร่ง สีและลายสุภาพ
                9.3  หมวก                            -  หมวกกอปีเยาะห์หรือหมวกดาดา สีขาว
                9.4  รองเท้า                          -  รองเท้าสุภาพ
                9.5  ทรงผม                          -  ตัดรองทรงธรรมดา ไม่ใส่น้ำมันแต่งผม และไม่เปลี่ยนสีผม
10. การแต่งกายสำหรับนักเรียนหญิง
                10.1  เสื้อ                              - เสื้อโต๊บยาวสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่รัดรูป
                                                                -  แขนเสื้อยาวปิดข้อมือ
                10.2  ผ้าคลุมศีรษะ             -  ผ้าคลุมศีรษะแบบสวม สีดำ และให้สวมหมวกคลุมผมด้านใน
                                                                -  ความยาวของผ้าคลุม ด้านข้างให้ยาวถึงข้อศอก ด้านหน้าปิดหน้าอก
                10.3  รองเท้า                       -  รองเท้าสุภาพ
                10.4  ถุงเท้า                          -  ถุงเท้าสีสุภาพ ไม่มีลวดลายและไม่พับหรือม้วนขอบถุงเท้า
                10.5  เล็บ                           -  ตัดเล็บสั้นรักษาความสะอาดอยู่เสมอไม่ทาหรือตกแต่งเล็บเพื่อความสวยงาม
                10.6  เครื่องประดับ            -  ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิดยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่สุภาพเท่านั้น
                                                                -  ห้ามใช้น้ำหอม และห้ามแต่งหน้าทาปากเพื่อการเสริมสวยมาโรงเรียน
                                                                -  ห้ามสวมแว่นตา หรือคอนแทกเลนส์ เว้นแต่ผู้บกพร่องทางสายตา
11.  การจำหน่ายออก
                11.1  เรียนจบหลักสูตร
                11.2  ลาออก
                11.3  ตาย
                11.4  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง
                11.5  เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
 
 
 
16
ระเบียบโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
ว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2559
 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน
จึงออกระเบียบเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

หมวดที่  1
ว่าด้วยความประพฤติทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
                                               ข้อ 1 ความประพฤติของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
1.2 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและการตักเตือนของครู
1.3 แต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน
1.5 ห้ามออกนอกบริเวณสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต
1.6 มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
1.7 หากจำเป็นต้องหยุดเรียน ให้ส่งใบลา โดยได้รับการรับรองจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์ อักษร
1.8 ให้รักษาความสะอาด ช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา
1.9 มีความสงบและสำรวมทั้งกาย วาจาและใจ
1.10 ห้ามดัดและทำสีผม
1.11 รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
1.12 ห้ามนำพาหรือชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
1.13 ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ไม่ปกปิดเอาเราะฮ์ ( ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้อง
         ปกปิดตามหลักศาสนาอิสลาม )
1.14 ห้ามเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย
1.15 ห้ามลักขโมยและขู่กรรโชกทรัพย์สินของบุคคลอื่น
1.16 ห้ามกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจบริหารหรือข้อบังคับของสถานศึกษา หรือขู่เข็ญ
        ยุยงส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวนั้น
1.17 นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยทุกครั้ง เมื่อมีการติดต่อกับสถานศึกษา
1.18 ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังในห้องเรียน อาคารเรียน ขณะที่มีการเรียนการสอน
1.19 ห้ามนั่งเล่นหรือนอนในอาคารมัสยิดในช่วงเวลาเรียน
1.20 ห้ามนักเรียนให้ความสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศเกินขอบเขตที่ศาสนาได้บัญญัติไว้
1.21 ห้ามพกพาวิทยุ อาวุธปืน วัตถุระเบิด ของมีคม โทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อลามกต่างๆ
1.22 ให้รักษาความสะอาดของตนเอง ห้องเรียนและอาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ
1.23 ให้ " สลาม " และขออนุญาตทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนและห้องของผู้อื่นขณะที่มีผู้อื่นอยู่ในห้อง
17
ข้อ 2 ความประพฤติของนักเรียนนอกบริเวณโรงเรียน
 
2.1 ต้องแต่งกายและประพฤติตนตามหลักศาสนาอิสลาม
2.2 ห้ามนักเรียนเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนหลังเวลา ๒๐.๓๐ น. เว้นแต่ไปกับผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาต
จาก สถานศึกษา
2.3 ห้ามนักเรียนคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่ใช่มุฮฺรอม(ผู้ที่แต่งงานด้วยไม่ได้) หรือประพฤติตนส่อในทางชู้สาว
2.4 เมื่อเดินสวนทางกับครูให้นักเรียนกล่าว "สลาม" หรือทักทายอย่างสุภาพ
2.5 ห้ามนักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียนหลังเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
2.6 ห้ามนักเรียนใช้บริการในสถานบันเทิงและหรือแหล่งอบายมุขทั้งหลาย
2.7 ห้ามเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
2.8 ห้ามคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี และหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด
2.9 ห้ามจัดกิจกรรมนำเที่ยวหรือชักชวนเพื่อนนักเรียนและผู้อื่นไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน เว้นแต่ไปกับผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตเท่านั้น
2.10 ห้ามเล่นการพนันและหรือเล่นแชร์ทุกชนิด
2.11 ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.12 ห้ามมั่วสุมและก่อความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
2.13 ห้ามลักขโมยและขู่กรรโชกทรัพย์สินของบุคคลอื่น
2.14 ห้ามเข้าประกวดร้องเพลงและหรือประกวดความงามต่าง ๆ
 
ข้อ 3 การปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือการเรียนเพิ่มเติม
 
3.1 แต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
3.2 ต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้วยทุกครั้ง
3.3 ห้ามนำพาหรือชักชวนบุคคลภายนอกและหรือพกพาอาวุธเข้ามาภายในสถานศึกษา เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตเท่านั้น
3.4 เมื่อมาจัดกิจกรรมแล้ว ห้ามนักเรียนเที่ยวเตร่หรือประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตนเองและสถานศึกษา