โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

โครงสร้าง

วันที่ 12 ก.ค. 2563


คณะกรรมการฝ่ายวิชาการปอเนาะ
ปีการศึกษา  2563
นายอิมรอน              เสมสายัณห์               ผู้อำนวยการ
นายสมศักดิ์               เชื้อผู้ดี                      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายรมลี                     เรืองปราชญ์              ที่ปรึกษา
นายยุทธศักดิ์             อ่อนน้อม                   ที่ปรึกษา
นายคารม                   ลาตีฟี                         ที่ปรึกษา
นายกมล                     หวังชื่น                      หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะ
    งานหลักสูตรและการสอน
            นายประโยชน์           นิยม                            หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
            นายอนุรักษ์               ทับทิม                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน           
    งานทะเบียนและวัดผล
            นายสมศักดิ์               เชื้อผู้ดี                        หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
    งานแนะแนวและการศึกษาต่อต่างประเทศ
            นายสมนึก                 บินซาอิ๊ด                    หัวหน้างานแนะแนวและการศึกษาต่อต่างประเทศ
    งานส่งเสริมวินัยนักเรียน
            นายวิทยา                   ลาตีฟี                        หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
       นายรมลี                     เรืองปราชญ์              ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
    งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
            นายประเสริฐ                        มะหะหมัด                หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
    งานกิจกรรมนักเรียน
            นายวันชัย                  อาดำ                           หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน


รายชื่อคณะครูที่สอนสายปอเนาะ    ปีการศึกษา  2563
ที่ ชื่อ สกุล ชื่ออาหรับ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
1 อ.อิมรอน เสมสายัณห์ อ.อิมรอน ป.โท  
2 อ.รมลี   เรืองปราชญ์  รอมลี  ป.ตรี  
3 อ.ยุทธศักดิ์  อ่อนน้อม     มุญาฮิด  ป.ตรี พิเศษ
4 อ.คารม  ลาตีฟี  คอนดูน  ป.ตรี พิเศษ
5 อ.สมศักดิ์   เชื้อผู้ดี      อั๊ดนาน  ป.โท  
6 อ.กมล   หวังชื่น        อาลี ป.ตรี  
7 อ.สุวัฒน์  และอิ่ม  อับบาส  ป.บัณฑิต  
8 อ.สมศักดิ์   เชื้อผู้ดี มะห์มู๊ด  ป.ตรี  
9 อ.ประโยชน์   นิยม  มุฮำหมัดชากู๊ร  ป.บัณฑิต  
10 อ.ไอยุป  เจริญสุข ไอยุป  ป.โท  
11 อ.พิเชษฐ์  โพธิ์ทอง อับดุลบาซิต  ป.โท  
12 อ.สมนึก  บิซาอิ๊ด อุสมาน  ป.โท  
13 อ.วันชัย   อาดำ     มุฮำหมัด   ป.โท  
14 อ.สุวรรณ   มั่งมี อะห์ซะนุดดีน  ป.ตรี  
15 อ.สะและ   วงษ์ยีเมาะ ซอและห์  ป.ตรี  
16 อ.สมชาย   วงษ์ศรี มูซา  ป.ตรี  
17 อ.ประเสริฐ   มะหะหมัด ซิฮาบุดดีน ม.6  
18 อ.วิทยา   ลาตีฟี  ฮุซัยน์  ป.ตรี  
19 อ.อนุรักษ์   ทับทิม อัซรอ๊ฟ ป.โท  
20 อ.อมร  เลาะเฮาะ อัสว๊าด ป.บัณฑิต  
21 อ.วีระ   และซัน  อิบรอเฮม  ม.6  
22 อ.ณัฐพล  ปานพุ่ม  อิสมาแอล  ป.บัณฑิต  
23 อ.วรรณา   โสอุดร ซอฟียะห์ ป.บัณฑิต  
24 อ.รัสนาวัลย์  นิยม รุกอยยะห์ ป.ตรี  
25 อ.ต่วนมาร์วาน  ตุวันหะยี ต่วนมาร์วาน  ป.ตรี  
26 อ.สันติ   ถือความตรง มุฮำหมัด ป.ตรี  
27 อ.สมาน  แสงเราะห์มัด มุฮำหมัด(อ.วัง) ป.ตรี พิเศษ
28 อ.ชาดา   แสงสว่าง อาบีดีน ป.ตรี พิเศษ
29 เชคอรับจาก ม.อัล-อัซฮัร     มับอูซ-อัซฮัร
30 อ.นาวี  เรืองปราชญ์  นาวาวี ป.ตรี  
 
 
3  ภาระงานฝ่ายวิชาการปอเนาะ
 
    บทบาท หน้าที่ของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
    1. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการปอเนาะ และกลุ่มงานวิชาการให้เป็นตามนโยบายของโรงเรียน
    2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ
    3. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติแก่กลุ่มงานวิชาการปอเนาะ และกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการปอเนาะ และกลุ่มงานวิชาการ
       ให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
    5. กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงาน
    6. พิจารณาแผนงาน / โครงการของกลุ่มงานวิชาการปอเนาะ และกลุ่มงานวิชาการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
    7. กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีระบบการบริหารการจัดการที่ดี
    8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เพื่อการวางแผน พัฒนา และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    10.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ
 
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะ
    1. บริหารกลุ่มงานวิชาการปอเนาะ ให้เป็นตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
    2. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
    3. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆของกลุ่มงานวิชาการปอเนาะให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
    4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการปอเนาะ ให้สามารถจัดการเรียนการ
        สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน่วยเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และโครงสร้าง
        หลักสูตรให้เหมาะสมในรูปของคณะกรรมการ
    6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประจำวิชา และหัวหน้างาน
    7. จัดทำแผนงาน / โครงการของกลุ่มงานวิชาการปอเนาะ  เพื่อเสนอพิจารณาขออนุมัติ
    8. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    10.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
 
 
4
 
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
    1. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นระบบและชัดเจน
    2. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
       เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในอนาคต
    3. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
    4. กำหนดครูผู้สอนรายวิชาในทุกระดับชั้น และ จัดทำตารางสอน โดยประสานงานกับกลุ่มงานวิชาการ
    5. เสนอแต่งตั้งครูประจำชั้น และกำหนดภาระงานให้ชัดเจน
    6. จัดทำสมุดบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน
    7. กำกับ ติดตาม และบันทึกเป็นสถิติการเข้าสอนของครูประจำวิชา
    8. จัดซื้อแบบเรียนและจำหน่ายให้เพียงพอกับปริมาณนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
    9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    10.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
    1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัครของนักเรียนสายศาสนา(ปอเนาะ)
    2. จัดทำประวัติและทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกตามระดับชั้น
    3. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
    4. ออกใบประกาศนียบัตร(ชะฮาดะห์)ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
    5. อำนวยความสะดวกด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและวัดผลให้นักเรียนที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
    6. จัดให้มีการเทียบโอนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น
    7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะ
 
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
     1. มีส่วนร่วมกับชุมชน สถานศึกษาหรือองค์กรอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
    2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
    3. เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการศาสนา(ปอเนาะ)และข้อมูลทางวิชาการให้ชุมชนได้รับทราบอย่าง 
        สม่ำเสมอ
    4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาสายปอเนาะ
    5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะ
5
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน
    1. กำหนดระเบียบปฏิบัติและกำกับดูแลนักเรียนให้มีระเบียบวินัย
    2. จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนปอเนาะในรูปแบบที่หลากหลายและมีภาวะ การเป็นผู้นำ
    3. จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการสอบสวนวินัยนักเรียนที่กระทำผิด และการบันทึกเป็น
        ลาย ลักษณ์อักษร
    4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะ
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานแนะแนวและการศึกษาต่อต่างประเทศ
    1. ส่งเสริม พัฒนา และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนด้านการศึกษา และใช้กระบวนการทางจิตวิทยาให้นักเรียนมีทักษะ
        ทางความคิดที่สร้างสรรค์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
    2. สนับสนุนด้านข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารแก่นักเรียนที่มีความประสงค์ในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
    3. แสวงหาข้อมูลด้านการศึกษาจากสถาบันต่างๆ  เพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียน
    4. กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาทั้งด้านศาสนาและสามัญในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะ
    บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
    1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปอเนาะเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
    2. รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม
    3. รับผิดชอบงานสภานักเรียน
    4. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน
    5. มุ่งส่งเสริมด้านสวัสดิการนักเรียน
    6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
    7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปอเนาะและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ