โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

สถานที่หน้าสนใจ

วันที่ 12 ก.ค. 2563

สถานที่

1. อบต.ท่าอิฐ
2. วัดแสงสิริธรรม
3. ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม
4. คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง)

สถานที่ท่องเที่ยว
1   วัดแสงสิริธรรม เดิมมีชื่อว่า "วัดขวิด" สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2327 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2334 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร บูรณะเมื่อปี พ.ศ.2392 มีลักษณะทรงไทยโบราณเครื่องบนไม้สักหลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ หลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2392 โดยใช้ปูนซีเมนต์ก่ออิฐลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตรเศษ และหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์พระหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 48 ซม. เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
2   โบสถ์เก่า เป็นโบสถ์เก่าของวัดแสงสิริธรรม เป็นประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำและหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์
3   ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม แพริมน้ำอยู่ที่ท่าน้ำวัดแสงสิริธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ผลผลิตจากการเกษตรกรรม
4   คลองขนมหวาน เป็นลำคลองที่ผลิตขนมหวาน