โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 15 ก.ค. 2563

 


แหล่งเรียนรู้ที่ 1 แปลงเกษตร 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
 

แหล่งเรียนรู้ที่ 2 เรือนปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นำปุ๋ยหมักที่ได้มาใช้ในโรงเรียนและชุมชน


แหล่งเรียนรู้ที่ 3สวนสมุนไพร 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
 

แหล่งเรียนรู้ที่ 4 ลานกีฬา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุมนุมกีฬา
 

แหล่งเรียนรู้ที่ 5 ร่มจามจุรี

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมหัตถกรรมพื้นบ้าน

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 6  ห้องวิชาการ / แนะแนว / ทะเบียน / วัดผลทางการศึกษา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาของนักเรียน จัดเก็บข้อมูลนักเรียน
 

แหล่งเรียนรู้ที่ 7 ห้องพักครู 

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 8  ห้องคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทดโนโลยีและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
 

แหล่งเรียนรู้ที่ 9 ห้องสมุด

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม


แหล่งเรียนรู้ที่ 10 อาคารละหมาด

ประโยชน์ / ความสำคัญ สามารถใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และประกอบศาสนกิจ

แหล่งเรียนรู้ที่ 11 อาคารฝึกงาน
ประโยชน์ / ความสำคัญ สามารถใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และใช้ในส่วนงานอืนๆ

แหล่งเรียนรู้ที่ 12 ห้องปฏิบัติการ
ประโยชน์ / ความสำคัญ สามารถใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติการ และใช้การสอนทุกกลุ่มสาระ