โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

แหล่งเรียนรู้

วันที่ 12 ก.ค. 2563

 กดดูข้อมูลตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย .


                                                                        

 

 

 

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาป่า , หมู่2 บ้านบางบัว , หมู่3 บ้านคลองขวาง , หมู่4 บ้านบางบัวลาด , หมู่5 บ้านเตาอิฐ , หมู่6 บ้านสุเหร่า , หมู่7 บ้านท่าอิฐ ,หมู่8 บ้านหัวเตย , หมู่9 บ้านวัดแดง , หมู่10 บ้านสุเหร่าใหญ่

สถานที่น่าสนใจใน ตำบลท่าอิฐ
 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน0 แห่ง
 สถานศึกษา จำนวน4 แห่ง 
ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย จำนวน1 แห่ง 
การเดินทาง/การคมนาคม จำนวน0 แห่ง 
สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน3 แห่ง 
การเงิน/การลงทุน จำนวน0 แห่ง 
กีฬา จำนวน0 แห่ง
 สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน0 แห่ง
 สถานบริการด้านความบันเทิง จำนวน0 แห่ง
 สถานีบริการเชื้อเพลิง จำนวน0 แห่ง 
ที่พัก จำนวน0 แห่ง
 อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน0 แห่ง 
ศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง อื่นๆ จำนวน0 แห่ง รวมทั้งหมด จำนวน11 แห่ง