ตารางติว O-NET ม.6 ปี 60

วันที่ 24 พ.ค. 2562

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา กิจกรรม
08.00-08.15 Homeroom
08.15-08.30 พิธีเปิด กล่าวเปิดกิจกรรม โดย อ.อิมรอน เสมสายันห์
08.30-10.00 ติว O-NET ช่วงที่ 1
10.00-10.15 พักย่อย
10.15-12.00 ติว O-NET ช่วงที่ 2
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร ละหมาดซุฮริ
13.00-14.45 ติว O-NET ช่วงที่ 3
14.45-15.00 พักย่อย
15.00-16.00 ติว O-NET ช่วงที่ 4
16.00-16.15 ตรวจสอบความเรียบร้อย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา กิจกรรม
07.50-08.00 Homeroom
08.00-08.45 ชี้แจงการสอบ
08.45-10.15 ติว O-NET ช่วงที่ 1
10.15-10.30 พักย่อย
10.30-11.30 ติว O-NET ช่วงที่ 2
11.30-13.30 พักย่อย
13.30-15.30 ติว O-NET ช่วงที่ 3
15.30-15.45 ปิดกิจกรรม/ตรวจสอบความเรียบร้อย
วันจันทร์ ที่     13 ก.พ. 60         วิชา ภาษาอังกฤษ
วันอังคารที่     14 ก.พ. 60         วิชา ภาษาไทย
วันพุธที่          15 ก.พ. 60         วิชา วิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 60        วิชา คณิตศาสตร์
วันศุกร์ที่         17 ก.พ. 60        วิชา สังคมศึกษาฯ