ตารางติว O-NET ม.3 ปี 60

วันที่ 16 ก.ค. 2562

 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา กิจกรรม
08.00-08.15 Homeroom
08.15-08.30 พิธีเปิด กล่าวเปิดกิจกรรม โดย อ.อิมรอน เสมสายันห์
08.30-10.00 ติว O-NET ช่วงที่ 1 
10.00-10.15 พักย่อย
10.15-12.00 ติว O-NET ช่วงที่ 2 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร ละหมาดซุฮริ
13.00-14.45 ติว O-NET ช่วงที่ 3 
14.45-15.00 พักย่อย
15.00-16.00 ติว O-NET ช่วงที่ 4 
16.00-16.15 ตรวจสอบความเรียบร้อย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา กิจกรรม
07.50-08.00 Homeroom
08.00-08.45 ชี้แจงการสอบ
08.45-10.15 ติว O-NET ช่วงที่ 1
10.15-10.30 พักย่อย
10.30-11.30 ติว O-NET ช่วงที่ 2
11.30-13.30 พักย่อย
13.30-15.30 ติว O-NET ช่วงที่ 3
15.30-15.45 ปิดกิจกรรม/ตรวจสอบความเรียบร้อย

วันจันทร์ ที่     30 ม.ค.60        วิชา ภาษาไทย
วันอังคารที่     31 ม.ค. 60       วิชา วิทยาศาสตร์
วันพุธที่          1 ก.พ. 60         วิชา คณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 60        วิชา ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่         3 ก.พ. 60        วิชา สังคมศึกษาฯ