โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ข้อมูลนักเรียน และครูประจำชั้น

วันที่ 15 ก.ค. 2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สถิตินักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา 2562
 

     สถิตินักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา             
    ประจำปีการศึกษา 2562                   
ชั้น 24/06/62 ครูประจำชั้น
จำนวนเต็ม                           มาเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ประถม 1/1 18 15 33 18 14 32 นางจรรยาพร   เพียรมณี  
ประถม 1/2 16 17 33 16 17 33 นางสาวรัตติกาล  ทองแก้ว  
ประถม 1/3 17 15 32 15 15 30 นางสาววณิชา     วังหิตัง  
ประถม 2/1 17 14 31 16 14 30 นางอธิตตา  พงค์เกษม นางสาววิทู   แสงมาน
ประถม 2/2 18 14 32 18 14 32 นางสาวมัทนียา  และวัลย์ นายนพดล   มณีดำ
ประถม 2/3 17 15 32 17 15 32 นางสาวกัลยา   นิยมเดชา นายอรุณ    มะหะหมัด
ประถม 3/1 21 17 38 20 15 35 นางสาวลัดดา   อาดำ  
ประถม 3/2 18 20 38 18 17 35 นางสาวอารียา   ถนอมรัก นางจินตหรา   สุนทรจินดา
ประถม 4/1 16 22 38 16 20 36 นางสาววีริญญ์   วันแอเลาะ  
ประถม 4/2 18 18 36 18 18 36 นางสาววีรยา   ศาสนกุล  
ประถม 5/1 27 12 39 27 12 39 นางสาวสุกัญญา   ล้ำประเสริฐ  
ประถม 5/2 24 14 38 23 14 37 นางสาวมารตี   แก้วโกมินทร์ นายธงชัย   อาจหาญ
ประถม 6/1 16 14 30 15 14 29 นางปราถนา  นนทรี นางสาวฟาตีมา   แก้วโกมินทร์
ประถม 6/2 18 14 32 16 14 30 นางสุนัฐชา   มะหะหมัด นางสาวฟาตีมา   แก้วโกมินทร์
รวมนร.ประถม 261 221 482 253 213 466 ครูประจำชั้น
ม.1/1   37 37   35 35 นางสาวอุมาพร    อิสมาแอล  
ม.1/2   37 37   34 34 นายสะและ     วงษ์ยีเมาะ นางสาวสมนึก    หมัดซาและ
ม.1/3   37 37   36 36 นางสาววาสินี   ศาสนกุล นางสาวสุดธิดา   มะหะหมัด
1/4   38 38   38 38 นายอภิชาต     ทับทิม นางสาวตันหยง   อาดำ
ม.1/5 41   41 40   40 นายวีระ    และซัน นางสาวซัลมา   อาดำ
ม.1/6 41   41 40   40 นายณัฐพล     ปานพุ่ม นางสาวมาดีมะห์    มะหะหมัด
ม.1/7 38   38 33   33 นายอิสมาแอล     นิยม นางสาวอัยลดา   หลังสัน
ม.1/8 38   38 36   36 นางสาวกาญตา   ลอมาเล๊ะ นางสาวเจนจิรา   อาดำ
รวม ม.1 158 149 307 149 143 292 ครูประจำชั้น
ม.2/1   44 44   44 44 นางสาวทัศนีย์   วันแอเลาะ นางสาวนูรีฮัน   ตาเยะ
ม.2/2   42 42   41 41 นายกฤษดา   และอิ่ม นางสาวสาวิตรี   ถวายพุ่ม
ม.2/3   44 44   42 42 นายประเสริฐ  อาดัม นางสาวสาวิกา   แขกพงค์
2/4 35   35 35   35 นายปรีชา   อาดำ นางสาวราตรี   พิศพรรณ
ม.2/5 37   37 37   37 นายกุศล   อาดำ นางสาวมณทิยา   ศรีจันทร์
2/6 29   29 27   27 นายดำรง   ลาตีฟี นางสาวปรีติ   วันแอเลาะ
2/7 32   32 31   31 นายอดิเรก  ล้ำประเสริฐ นางสาววิไลลักษณ์  ราบเรียบ
รวม ม.2 133 130 263 95 127 257 ครูประจำชั้น
ม.3/1   38 38   26 26 นางนิตยา    นิทรัพย์  
ม.3/2   31 31   31 31 นายอับดุลรอซีด      อาดำ นางสาวสุดา        พิศแลงาม
ม.3/3   32 32   31 31 นายสุวรรณ         มั่งมี นางสาวทานตะวัน   บุญมาหา
ม.3/4 45   45 44   44 นายสันติ             มั่งมี นางมยุรี      อาจหาญ
ม.3/5 36   36 35   35 นายอโนเชาว์     รัดมาน นางสาวสุรางค์รัตน์    บนซามิน
ม.3/6 40   40 38   38 นายราชันย์         ถนอมรักษ์ นางสาววรัญญา     ศักดิ์วิเศษ
ม.3/7 40   40 35   35 นายทวีศักดิ์        ล้ำประเสริฐ นางลลนา     และอิ่ม
รวม ม.3 161 101 262 108 88 240    
รวมนร.ม.ต้น 452 380 832 352 358 789    
                 
ชั้น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ครูประจำชั้น
ม.4/1   31 31   30 30 นายพิชัย           ระดิ่งหิน นางนงลักษณ์         มั่นคง
ม.4/2   39 39   39 39 นายสุรศักดิ์        วงศ์พราหมณ์ นางสาวฟาตีมะฮ์     ปัตตานี
ม.4/3   38 38   36 36 นางสาวอนุธิดา    การง  
ม.4/4   42 42   40 40 นายสมชาย        วงษ์ศรี นางอลิษา     ภักดีผล
ม.4/5 33   33 33   33 นายจักรกฤษ      สมานมิตร  
ม.4/6 41   41 41   41 นายไอยุป          เจริญสุข นางสาวเมธาวี   เชื้อผู้ดี
ม.4/7 18   18 17   17 นายสมชาย        มั่นคง  
รวม ม.4 92 150 242 91 145 236 ครูประจำชั้น
ม.5/1   41 41   40 40 นายพงษ์พัฒน์   พูลสวัสดิ์ นางสาววรรณา  โสอุดร
ม.5/2   40 40   37 37 นายสายัณห์   มะหะหมัด นางสาวฮามีดะห์   ดอเลาะ
ม.5/3   45 45   45 45 นางวนิดา   สะมันยี นางสาวซากีณา   วังหิตัง
ม.5/4 37   37 33   33 นายวีระศักดิ์   ลาตีฟี นางสาวซากีน๊ะ   ซาและ
ม.5/5 38   38 38   38 นายพิเชษฐ   บินรามัน นางสาวเกษวารินทร์  ดีเจริญ
ม.5/6 28   28 26   26 นายสันติ   โสณะมิตต์  
รวม ม.5 103 126 229 97 122 219 ครูประจำชั้น
ม.6/1   27 27   26 26 นายอารีย์      นาคสุก นางสุกัญญา      อรุณสวัสดิ์
ม.6/2   36 36   33 33 นายอมร       เลาะเฮาะ นางนัฐชา         มุดและ
ม.6/3   34 34   32 32 นางสาวนิลวรรณ   หมัดดิน นายสันติ    ถือความตรง
ม.6/4   33 33   32 32 นายประเสริฐ     เจริญสุข นางสาวนัยนา    สุขวิมลพรรณ
ม.6/5 35   35 31   31 นายสมบัติ     มะหะหมัด นางสาวดวงกมล     ศรีทับทิม
ม.6/6 36   36 34   34 นายสิทธิชัย    บันรามัน นางสาวแวอามีเนาะ     แวดูยี
รวม ม.6 71 130 201 65 123 188    
รวม ม. ปลาย 266 406 672 253 390 643    
รวมทั้งหมด 979 1007 1986 858 961 1898