โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน

วันที่ 07 มิ.ย. 2563

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน

                              นางสาวเกษวารินทร์         ดีเจริญ                  หัวหน้ากลุ่มงาน

                              งานระเบียบวินัย
                                             นายไอยุป                            เจริญสุข                              หัวหน้างาน
                                             นายพิเชษฐ                         บินรามัน
                                             นายอารีย์                             นาคสุก                
                                             นายสมชาย                         วงษ์ศรี
                                             นายอดิเรก                           ล้ำประเสริฐ
                                             นายโชคชัย                         นิยม
                                             นายณัฐพล                          ปานพุ่ม
                                             นายอภิชาติ                         ทับทิม
                                             นายอโนเชาว์                     รัดมาน
                                             นายกุศล                              อาดำ
                                             นายสะและ                         วงษ์ยีเมาะ
                                             นางนงลักษณ์                     มั่นคง
                                             นางอุมาพร                         อิสมาแอล
                                             นางอธิตตา                         พงค์เกษม
                                             นางสาวฮามีดะห์                              ดอเลาะ
                                   งานกิจกรรมและสวัสดิการนักเรียน
                                             นายกฤษดา                         และอิ่ม                 หัวหน้างาน
                                             นายอิสมาแอล                   นิยม      
                                             นายปรีชา                            อาดำ
                                             นางสาวนิตยา                    ระดิ่งหิน
                                             นางสาวเมธาวี                   เชื้อผู้ดี
                                             นางปรารถนา                     นนทรี
                                             นางสาววีรยา                     ศาสนกุล
                                             นางสาวสุกัญญา                ล้ำประเสริฐ
                                             นางสาววิศณี                      พิมพ์ประสิทธ์                                                                
                              งานสภานักเรียน
                                             นายอับดุลรอซีด                อาดำ                     หัวหน้างาน
                                             นายจักรกฤษ                      สมานมิตร
                                             นางสาววิทู                         แสงมาน
                              งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียน
                                             นายอารีย์                          นาคสุก                 หัวหน้างาน
                                             นายสุวรรณ                        มั่งมี
                                             นายณัฐพล                        ปานพุ่ม            
                                             นายโชคชัย                         นิยม
                                             นายอโนเชาว์                     รัดมาน
                                             นางสาววรรณา                  โสอุดร
                                             นางสาวสุกัญญา                อรุณสวัสดิ์