โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานธุรการ

วันที่ 24 พ.ค. 2562

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานธุรการ

นางสาวจันทิมา          นาทอง                          หัวหน้ากลุ่มงาน

                              งานการเงิน
                                             นางสาวจันทิมา                  นาทอง                 หัวหน้างาน
                              งานบัญชี
                                             นางสาวปาจรีย์                  วันแอเลาะห์           หัวหน้างาน
                              งานสารบรรณ
                                             นางสาวขวัญใจ                 แสงมาน                 หัวหน้างาน
                              งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
                                             นางสาวจันทิมา                 นาทอง                 หัวหน้างาน        
                                             นางสาวทัศนีย์                   วันแอะเลาะ       
                                             นางสาวปาจรีย์                  วันแอเลาะ          
                              งานพัสดุ ครุภัณฑ์
                                             นายสายัณห์                      มะหะหมัด           หัวหน้างาน
                                             นายสันติ                           มั่งมี
                                             นายวีระ                            และซัน
                                             นายประเสริฐ                     มะหะหมัด
                                             นายอโนเชาว์                     รัดมาน
                                             นายอภิชาติ                       ทับทิม
                                             นายอภิเชฎ                       ทรัพย์พจน์
                                    งานรับสมัครนักเรียน
                                             นางสาวขวัญใจ                 แสงมาน                     หัวหน้างาน
                                             นางสาวปาจรีย์                  วันแอเลาะห์
                                     งานร้านค้าสวัสดิการ
                                             นางสาวซากีณา                 วังหิตัง                         หัวหน้างาน
                                             นายธีรยุทธ์                        มุสตอฟาดี
                                             นางสาวทัศนีย์                   วันแอเลาะ
                                             นางมยุรี                            อาจหาญ
                                             นางสาววณิชชา                 วังหิตัง
                                             นางสาวลัดดา                    อาดำ