โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ 24 พ.ค. 2562

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายวีระศักดิ์         ลาตีฟี                   หัวหน้ากลุ่มงาน

                              งานสัมพันธ์ชุมชน
                                             นายสมบัติ                          มะหะหมัด          หัวหน้างาน
                                             นายสุวรรณ                        มั่งมี
                                             นายอนุรักษ์                        ทับทิม
                                             นางปราถนา                       นนทรี   
                                             นายวิทยา                            ลาตีฟี
                                             นางสาวสุดา                       พิศแลงาม
                                             นางสาวสุรางค์รัตน์          บนซามิน            
                              งานสารสนเทศ
                                             นางสาวมารตี                     แก้วโกมินทร์                     หัวหน้างาน
                                             นายสุวิทย์                           มาราวี
                              งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรม
                                             นายประเสริฐ                     เจริญสุข                           หัวหน้างาน
                                             นายสมชาย                         วงษ์ศรี
                                             นายเสนีย์                            ผนิศวรนันท์
                                             นายดำรง                             ลาตีฟี
                                             นายประเสริฐ                     มะหะหมัด
                                             นายอมร                           เลาะเฮาะ
                                    งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม           
                                             นายสะและ                         วงษ์ยีเมาะ                           หัวหน้างาน
                                             นายอภิชาติ                         ทับทิม
                                             นายอโนเชาว์                     รัดมาน
                                             นายกุศล                              อาดำ
                                             นายสันติ                             มั่งมี
                                             นายณัฐพล                          ปานพุ่ม
                                             นายอภิเชฎ                          ทรัยพ์พจน์
                              งานโภชนาการ
                                             นายปิตุรักษ์                        จรัสแสงชัย                         หัวหน้างาน
                                             นางสาววิทู                         แสงมาน
                                             นายสันติ                             มั่งมี      
                                             นางนงลักษณ์                     มั่นคง   
                                    งานสุขภาพและอนามัย
                                             นางสาววรรณา                  โสอุดร                           หัวหน้างาน
                                             นางสาวกาญตา                 ลอมาเล๊ะ
                                             นางอธิตตา                         พงค์เกษม
                                             นางสาวนูรีฮัน                    ตาเยะ
                                             นางสาววิศณี                      พิมพ์ประสิทธิ์
                                             นางสาวซัลวา                    เจริญสุข
                                             นางสาวสุกัญญา                ล้ำประเสริฐ
                                             นางสาวนิฟาตอนะห์        มุสตาฟา
                              งานประชาสัมพันธ์
                                             นายดำรง                             ลาตีฟี                           หัวหน้างาน
                                             นายอรุณ                             มะหะหมัด
                                             นางจินตหรา                      สุนทรจินดา
                                             นายสุรศักดิ์                        วงษ์พราหมณ์    
                                             นายวิทยา                            ลาตีฟี
                                             นายสิทธิชัย                        บินรามัน
                            งานยานยนต์
                                             นายพิชัย                              ระดิ่งหิน                             หัวหน้างาน
                                             นายวีระ                               และซัน
                                             นายประเสริฐ                     อาดัม
                                             นายอรุณ                             มะหะหมัด
                                             นายอับดุลรอซีด                อาดำ     
                                             นางสาวตันหยง                 อาดำ