ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ

วันที่ 19 ธ.ค. 2561
- ครูประจำวิชาส่งใบปะหน้าผลสอบพร้อม ปพ.หน้าคะแนน ภายใน วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560