โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

กลุ่มงานวิจัยและแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 12 ก.ค. 2563

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานวิจัยและแผนยุทธศาสตร์


 

นายสันติ                             โสณะมิตต์                          หัวหน้ากลุ่มงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                                             นางสาวฟาติมา                  แก้วโกมินทร์                     หัวหน้างาน
                                             นายประเสริฐ                     อาดัม
                                             นางอุมาพร                         อิสมาแอล
                                             นายสุวิทย์                           มาราวี
                                             นางสาวทานตะวัน            บุญมาหา
                                             นางสาวตันหยง                 อาดำ
                                             นางสาววรัญญา                 ศักดิ์วิเศษ
                             งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                                             นางมยุรี                               อาจหาญ              หัวหน้างาน
                                             นางสาวทัศนีย์                   วันแอเลาะ
                                             นางสาววรัญญา                 ศักดิ์วิเศษ
                                             นางสาวกัลยา                     นิยมเดชา
                                             นางสาวภัทรพร                 เสาวนา
                              งานวางแผนและงบประมาณ
                                             นางสาวอนุธิดา                 การง                     หัวหน้างาน
                                             นางสาวกัลยา                     นิยมเดชา
                                             นางสาวสาวิกา                  แขกพงค์
                                             นางสาวสุรางค์รัตน์          บนซามิน
                                             นายสาวภัทรพร                 เสาวนา
                                             นางสาวปริติ                      วันแอเลาะ


ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิจัยและแผนยุทธศาสตร์