โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

กลุ่มงานบุคลากร

วันที่ 12 ก.ค. 2563

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบุคลากร

  นางสาวฟาตีมะฮ์               ปัตตานี                 หัวหน้ากลุ่มงาน

                       งานสรรหาคัดเลือก
                                             นางสาวนูรีฮัน                    ตาเยะ                   หัวหน้างาน
                                             นางนัฐชา                          มุดและ
                                             นายทวีศักดิ์                      ล้ำประเสริฐ        
                              งานทะเบียนและสถิติ
                                             นางสาวนิตยา                   ระดิ่งหิน              หัวหน้างาน
                                             นางสาววิไลลักษณ์            ราบเรียบ
                                             นางสาวฮามีดะห์               ดอเลาะ                                             
                              งานส่งเสริมวินัย
                                             นางสาวสมนึก                   หมัดซาและ         หัวหน้างาน
                                             นางสาวสุดา                       พิศแลงาม
                                             นางจรรยพร                       เพียรมณี
                                             นายธงชัย                            อาจหาญ
                                             นางสาวอารียา                   ขยันหา 
                         งานธำรงค์รักษาบุคลากร
                                             นางสาววณิชชา                 วังหิตัง                 หัวหน้างาน
                                             นางสาววีรยา                     ศาสนกุล
                                             นางสาวลัดดา                    อาดำ
                                             นางจินตหรา                      สุนทรจินดา
                                             นางสาววิทู                         แสงมาน
                          งานพัฒนาและประเมินผล
                                             นางอลิษา                           ภักดีผล                หัวหน้างาน
                                             นางสาวอนุธิดา                 การง
                                             นางสาวสุกัญญา               อรุณสวัสดิ์
                                             นางสาวอารียา                  ขยันหา 
                                             นางสาวภัทรพร                 เสาวนา
                                             นางสาวมัทนียา                 มะลิวัลย์
                                             นายอมร                            เลาะเฮาะ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบุคลากร