โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

กลุ่มงานวิชาการ

วันที่ 13 ก.ค. 2563

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการ
 

           นางสาวนิลวรรณ  หมัดดิน              หัวหน้ากลุ่มงาน

                              นางสาวมณทิยา     ศรีจันทร์                                        เลขานุการ
งานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
                                             นางสาวนิลวรรณ              หมัดดิน                หัวหน้างาน
                                             นายพงษ์พัฒน์                    พูลสวัสดิ์             หัวหน้าส่วนงานระดับมัธยมศึกษา
                              ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระคือ
                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                                                            นางสาววิไลลักษณ์          ราบเรียบ               หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นางนงลักษณ์                  มั่นคง
                                                            นางลลนา                           และอิ่ม
                                                            นางสาวเกษวารินทร์        ดีเจริญ
                                                            นางจรรยพร                       เพียรมณี
                                                            นางปราถนา                       นนทรี
                                                            นางสาวมารตี                     แก้วโกมินทร์
                                                            นางสาววาสินี                    ศาสนกุล
 
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                            นางอลิษา                           ภักดีผล                               หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นางสุนัฐชา                         มะหะหมัด
                                                            นางสาวกัลยา                     นิยมเดชา
                                                            นางสาววรัญญา                 ศักดิ์วิเศษ
                                                            นางสาวสาวิกา                  แขกพงค์
                                                            นายพงษ์พัฒน์                    พูลสวัสดิ์
                                                            นางสาวอารียา                   ขยันหา
                                                            นายจักรกฤษ                      สมานมิตร
                                                            นางสาวภัทรพร                 เสาวนา
                                                            นางสาวมัทนียา                 มะลิวัลย์
                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                                            นางสาวดวงกมล               ศรีทับทิม             หัวหน้ากลุ่มสาระฯ         
                                                            นางสาวนิลวรรณ              หมัดดิน
                                                            นางสาวซากีน๊ะ                                ซาและ
                                                            นางสาวสุดา                       พิศแลงาม
                                                            นางสาววีริญญ์                   วันแอเลาะ
                                                            นางสาวนิตยา                    ระดิ่งหิน
                                                            นางสาวสุรางค์รัตน์          บนซามิน
                                                            นางสาวปรีติ                      วันแอเลาะ
                                                            นายสุวิทย์                           มาราวี
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                            นางสาวนัยนา                    สุขวิมลพรรณ                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นายอับดุลรอซีด                อาดำ
                                                            นางสาวรัตติกาล               ทองแก้ว
                                                            นายดำรง                             ลาตีฟี
                                                            นางสาวลัดดา                    อาดำ
                                                            นางสาววณิชชา                 วังหิตัง
                                                            นางสาวอนุธิดา                 การง
                                                            นายสันติ                             โสณะมิตต์
                                                            นางสาวกาญตา                 ลอมาเล๊ะ
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                                                            นายสมชาย                         มั่นคง                                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นางสาวสุกัญญา                อรุณสวัสดิ์
                                                            นางสาววีรยา                     ศาสนกุล
                                                            นางสาวนูรีฮัน                    ตาเยะ
                                                            นายปรีชา                            อาดำ
                                                            นางสาวสุกัญญา                ล้ำประเสริฐ
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                            นายสุรศักดิ์                        วงศ์พราหมณ์                     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นายกุศล                              อาดำ
                                                            นางอุมาพร                         อิสมาแอล
                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                            นางสาวฟาตีมะฮ์               ปัตตานี                                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นางมยุรี                               อาจหาญ
                                                            นางอธิตตา                         พงค์เกษม
                                                            นายเสนีย์                            ผนิศวรนันท์
                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                                                            นางนัฐชา                            มุดและ                                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                            นายวีระศักดิ์                      ลาตีฟี   
                                                            นางวนิดา                            สะมันยี
                                                            นางสาวมณทิยา                 ศรีจันทร์
                                                            นางสาวทานตะวัน            บุญมาหา
                                                            นางจินตหรา                      สุนทรจินดา
                                                            นางสาวตันหยง                 อาดำ
                                                            MARINELA  GARCILA  REGINIO
                                                            AZENITH   CASAL   MACALALAD
                                                            PATRICK  HENRY  S.TORRES
งานหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546          
                                             นายประโยชน์  นิยม                         หัวหน้างาน        
                              ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มวิชาคือ
                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม
                                                            นายอารีย์  นาคสุก             หัวหน้ากลุ่มสาระฯ         
                                             ประกอบด้วยหัวหน้าหมวด 4 หมวดวิชาคือ  
                                                หมวดวิชาอัลกรุอ่านและอัตตัฟซีร
                                                                           นายอิสมาแอล                   นิยม                      หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายสุวัฒน์                          และอิ่ม 
                                                                           นายประโยชน์                    นิยม
                                                                           นายณัฐพล                          ปานพุ่ม
                                                                           นายกฤษดา                         และอิ่ม
                                                                           นายสมบัติ                          มะหะหมัด
                                                                           นายประเสริฐ                     มะหะหมัด
                                                                           นายอภิเชฎ                          ทรัพย์พจน์
                                                                           นายประเสริฐ                     อาดัม
                                                                           นายอมร                            เลาะเฮาะ
                                                                           นางสาวมัทนียา                 มะลิวัลย์
                                                            หมวดวิชาอัลอากีดะห์
                                                                           นายไอยุป                            เจริญสุข                              หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายปิตุรักษ์                        จรัสแสงชัย
                                                                           นายอรุณ                             มะหะหมัด                                       
                                                            หมวดวิชาอัลฮาดิษ
                                                                           นายพิเชษฐ                         บินรามัน              หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายอดิเรก                          ล้ำประเสริฐ
                                                                           นายอโนเชาว์                     รัดมาน
                                                            หมวดวิชาอัลฟิกฮ์
                                                                           นายสายัณห์                        มะหะหมัด          หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายสมศักดิ์(อั๊ดนาน)       เชื้อผู้ดี
                                                                           นายอารีย์                             นาคสุก
                                                                           นายสะและ                         วงษ์ยีเมาะ
                                                                           นายธงชัย                            อาจหาญ
                                                                           นายวิทยา                            ลาตีฟี
                                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
                                                            นายวันชัย  อาดำ                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                          ประกอบด้วยหัวหน้าหมวด 2 หมวดวิชาคือ
                                                            หมวดวิชาภาษามลายู
                                                                           นายสมศักดิ์ (มะห์มุด)       เชื้อผู้ดี                 หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายวีระ                               และซัน
                                                                           นายพิชัย                              ระดิ่งหิน
                                                                           นางสาววรรณา                  โสอุดร
                                                                           นายโชคชัย                         นิยม
                                                                           นางสาวฮามีดะห์                              ดอเลาะ
                                                                           นางสาวซินนาน                เจริญสุข
                                                            หมวดวิชาภาษาอาหรับ
                                                                           นายทวีศักดิ์                        ล้ำประเสริฐ         หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นางสาวสมนึก                   หมัดซาและ        
                                                                           นายธีรยุทธ์                         มุสตอฟาดี
                                                                           นายพิเชษฐ์                         โพธิ์ทอง                                           
                                                                           นายวันชัย                           อาดำ
                                                                           นายเสนีย์                            หมู่นิคม
                                                                           นายอภิชาติ                         ทับทิม
                                                                           นายสิทธิชัย                        บินรามัน
                                                                           นายอนุรักษ์                        ทับทิม
                                                                           นางสาวฟาติมา                  แก้วโกมินทร์
                                                                           นายต่วนมาร์วาน             ตุวันหะยี
                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและจริยธรรม
                                                            นายสมชาย  วงษ์ศรี                         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                             ประกอบด้วยหัวหน้าหมวด 2 หมวดวิชาคือ
                                                            หมวดวิชาอัตตารีค
                                                                           นายประเสริฐ                     เจริญสุข                              หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายสมชาย                         วงษ์ศรี
                                                                           นายสันติ                             มั่งมี
                                                            หมวดวิชาอัลอัคล๊าค
                                                                           นายสุวรรณ                        มั่งมี                      หัวหน้าหมวดฯ
                                                                           นายกมล                              หวังชื่น
                                                                           นางสาววิทู                         แสงมาน
                                             งานประถมศึกษา
                                                     นางจรรยพร        เพียรมณี               หัวหน้างาน
                              ส่วนงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                                           นางจรรยพร        เพียรมณี              
                                                            ส่วนงานหลักสูตรอิสลามศึกษา 46
                                                                           นายธงชัย          อาจหาญ
                                                            ส่วนงานทะเบียนและวัดผล
                                                                           นางสุนัฐชา              มะหะหมัด     
                                                                           นางสาวรัตติกาล                   ทองแก้ว
                                                                           นางสาวมัทนียา      มะลิวัลย์                  
                                                            ส่วนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                                                           นางสาววิริญญ์    วันแอเลาะ          
                                                            ส่วนงานแนะแนว/ระบบดูแลช่วยเหลือ
                                                                           นางสาวอารียา    ขยันหา 
                                                            ส่วนงานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน                              
                                                                           นางสุนัฐชา          มะหะหมัด
                                                                           นางสาววิริญญ์    วันแอเลาะ          
                                                                           นางสาวกัลยา      นิยมเดชา
                                                           ส่วนงานเอกสารวิชาการ
                                                                           นางสาวสุกัญญา    ล้ำประเสริฐ     
                                             ส่วนงานระดับชั้น
                                                                           นายธงชัย           อาจหาญ
                                                                          นางสาวมารตี      แก้วโกมินทร์     
                                             ส่วนงานห้องสมุด
                                                                          นางสาววิศณี       พิมพ์ประสิทธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ