โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ

วันที่ 20 มี.ค. 2561

ผลงานนักเรียน

ชนะเลิศการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์