โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ

วันที่ 12 ก.ค. 2563

ผลงานนักเรียนและครู

รางวัลและเกียรติบัตร (นักเรียน)
ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 นางสาวดลรดี  มณีสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เทศบาลนครนนทบุรี
2 นางสาวอานีฟา  กองเป็ง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เทศบาลนครนนทบุรี
3 นางสาวจณิสตา  แสงสุข รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เทศบาลนครนนทบุรี
4 นางสาวสิรีน  โต๊ะเถื่อน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เทศบาลนครนนทบุรี
5 นางสาวพิชชาพัชร  นิมา รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เทศบาลนครนนทบุรี
6 นางสาวนันทิชา  ปิ่นทอง รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี เทศบาลนครนนทบุรี
7 นางสาวบุษราพร  รื่นพิทักษ์ รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี เทศบาลนครนนทบุรี
8 นางสาวอารยา  โสอุดร รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี เทศบาลนครนนทบุรี
9 นางสาววราลี  หลีช่วย รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี เทศบาลนครนนทบุรี
10 นางสาวญัสมินท์  ตางระแม รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี เทศบาลนครนนทบุรี
11 นายอภิสิทธิ์  นิยม รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
12 นายซูยูตี  ปาเละ รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
13 นายมูฮำหมัดฮานีฟ  ศรีสวาท รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
14 นายกฤษฎา  การะพิทักษ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
15 นายณัฐวัฒน์  กองแก้ว รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
16 นายสุรชัย  พิรอด รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
17 เด็กชายซุลตอน  เด็ดดวง รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับลำอนาชีด มหาวิทยาลัยรังสิต
18 เด็กหญิงเอเชีย อิตากี ชนะเลิศการแข่งขันการทดสอบการตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอาหรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
19
SAR 60 Tha-it Suksa School                                 Page. 11
นายอภิสิทธิ์  นิยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
20 นายซูยูตี  ปาเละ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
21 นายมูฮำหมัดฮานีฟ  ศรีสวาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
22 นายกฤษฎา  การะพิทักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
23 นายณัฐวัฒน์  กองแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
24 นายสุรชัย  พิรอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
25 เด็กชายซุลตอน  เด็ดดวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดขับลำอนาชีด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
26 นางสาวภัทรียา  อิสลาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
การแข่งขันทดสอบพิมพ์ดีดภาษาอาหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
27 เด็กหญิงไดอาน่า  พรมสุวรรณ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 เด็กชายพีรพัฒน์  นวลประเสริฐสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 เด็กหญิงวรัญญา  อารีวงศ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 เด็กหญิงณิชชาญาน์  อาจหาญ  รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31
SAR 60 Tha-it Suksa School                                 Page. 12
เด็กชายอิดรีส  นิยม
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 เด็กชายวีรภัทร  และซัน รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33 เด็กชายศุกลวัฒน์  อาหรับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 เด็กชายฮัซซาน  นิยม รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 เด็กหญิงดีน่า  รื่นสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 เด็กหญิงกูอารีฟีน  ต่วนเฮง รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 นางสาวอิสรียา  นาทอง รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38 นางสาวชารีดา  สุลง รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39 เด็กชายเอกภาพ  มั่งมี รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40 เด็กชายรดิศ  มินิ รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41
SAR 60 Tha-it Suksa School                                 Page. 13
เด็กชายมูอ๊าซ  หมัดซาและ
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42 เด็กปฏิญญา  ทับทิม รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43 นางสาวอิสรียา  นาทอง รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ จังหวัดนครนายก
44 นางสาวชารีดา  สุลง รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ จังหวัดนครนายก
45 เด็กหญิงปัญฐิญา  โต๊ะเถื่อน รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ จังหวัดนครนายก
46 เด็กชายพีรพัฒน์  นวลประเสริฐสุข รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ จังหวัดนครนายก

รางวัลและเกียรติบัตร (ครู)
ที่ ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1 นางจินตรา  สุนทรจินดา รางวัลครูสอนดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2 นางจรรยพร  เพียรมณี รางวัลครูสอนดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3 นายจักรกฤษ  สมานมิตร รางวัลครูสอนดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4 นายณัฐพล  ปานพุ่ม รางวัลครูสอนดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5
SAR 60 Tha-it Suksa School                                 Page. 14
นายประโยชน์  นิยม
ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6 นายทวีศักดิ์  ล้ำประเสริฐ ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7 นางสาวนัยนา  สุขวิมลพรรณ ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8 นางสาวดวงกมล  ศรีทับทิม ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9 นางสาววิทู  แสงมาน ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10 นางสาวสมนึก  หมัดซาและ ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11 นางสาวนิตยา  ระดิ่งหิน ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12 นางสาวอนุธิดา  การง ครูเอกชนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13 นายประโยชน์  นิยม ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
14 นายทวีศักดิ์  ล้ำประเสริฐ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
15 นายกฤษดา  และอิ่ม ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
16 นายพิเชษฐ  บินรามัน ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17
SAR 60 Tha-it Suksa School                                 Page. 15
นายธีรยุทธ์  มุสตอฟาดี
ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
18 นายโชคชัย  นิยม ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
19 นางสาวนัยนา  สุขวิมลพรรณ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20 นางสาวดวงกมล  ศรีทับทิม ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21 นางสาววิทู  แสงมาน ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
22 นางสาวสมนึก  หมัดซาและ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
23 นางสาวนิตยา  ระดิ่งหิน ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24 นางสาวอนุธิดา  การง ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ชนะเลิศการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์