ข้อมูลโรงเรียน

วันที่ 15 พ.ย. 2561

ตราประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกการเวก

ปรัชญาของโรงเรียน

มั่นในศาสน์   วิชาการเด่น   เน้นคุณธรรม   นำสังคม
คติพจน์ของโรงเรียน

ประพฤติดี   มีวินัย   ใจรักเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีอิสลาม

***บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม***
***การบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักการอิสลาม***
***กายภาพและสิ่งแวดล้อมมีบรรยาการศของอิสลาม***

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เคร่งครัดศาสนกิจ

              นักเรียนท่าอิฐศึกษาปฏิบัติศาสนกิจสำคัญตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยความเข้าใจและยึดมั่นศรัทธา การละหมาดที่จำเป็นต้องปฏิบัติ 5 เวลา และการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วน

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษาจำนวน 431 คน
ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1,458 คน

ระดับนักเรียนสายปอเนาะจำนวน 250 คน

รวมทั้งสิ้น 2,135 คน 
 

แผนที่โรงเรียน