โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ข้อมูลโรงเรียน

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ตราประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกการเวก

ปรัชญาของโรงเรียน

มั่นในศาสน์   วิชาการเด่น   เน้นคุณธรรม   นำสังคม
คติพจน์ของโรงเรียน

ประพฤติดี   มีวินัย   ใจรักเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีอิสลาม

***บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม***
***การบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักการอิสลาม***
***กายภาพและสิ่งแวดล้อมมีบรรยาการศของอิสลาม***

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เคร่งครัดศาสนกิจ

              นักเรียนท่าอิฐศึกษาปฏิบัติศาสนกิจสำคัญตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยความเข้าใจและยึดมั่นศรัทธา การละหมาดที่จำเป็นต้องปฏิบัติ 5 เวลา และการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วน

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษาจำนวน 431 คน
ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1,458 คน

ระดับนักเรียนสายปอเนาะจำนวน 250 คน

รวมทั้งสิ้น 2,135 คน 


 

แผนที่โรงเรียน

การเดินทาง Google Mapsข้อมูลอาคารสถานที่

                โรงเรียนท่าอิฐศึกษามีอาคารทั้งหมดรวม 11 อาคารประกอบด้วย

 1. อาคาร 1 (อาคารไม้)                           ประกอบด้วย        ห้องพักครู
 2. อาคาร 2 (อาคารมัธยมต้น)               ประกอบด้วย
  1. ห้องเรียน                                                      จำนวน 10ห้อง
  2. ห้องพักครู                                                     จำนวน 1 ห้อง
  3. ห้องพยาบาล                                                                จำนวน 1 ห้อง
  4. ห้องธนาคารโรงเรียน                                                จำนวน 1 ห้อง
  5. ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน                    จำนวน 1 ห้อง
  6. ห้องน้ำ                                                          จำนวน 14 ห้อง
 3. อาคาร 3 (อาคาร 5 ชั้น)                     ประกอบด้วย
  1. ห้องเรียน                                                      จำนวน 20 ห้อง
  2. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้                           จำนวน 8 ห้อง
  3. ห้องธุรการ                                                    จำนวน 1 ห้อง
  4. ห้องฝ่ายบริหาร                                            จำนวน 1 ห้อง
  5. ห้องประชุม                                                  จำนวน 1 ห้อง
  6. ห้องโสตทัศนูปกรณ์                                   จำนวน 1 ห้อง
  7. ห้องสมุด                                                       จำนวน 1 ห้อง
  8. ห้องน้ำ                                                          จำนวน 26 ห้อง
  9. ห้องโถงใหญ่ชั้น 1 (โรงอาหาร)              จำนวน 1 ห้อง
 4. อาคาร 4 (อาคารปฏิบัติการ)             ประกอบด้วย
  1. ห้องเรียน                                                      จำนวน 12 ห้อง
  2. ห้องคอมพิวเตอร์                                         จำนวน 2 ห้อง
  3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา                            จำนวน 1ห้อง
  4. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์               จำนวน 3 ห้อง
  5. ห้องกลุ่มงานและกลุ่มสาระ                     จำนวน 5ห้อง
  6. ห้องผู้บริหาร                                                                จำนวน 2 ห้อง
  7. ห้องน้ำ                                                          จำนวน 40 ห้อง
  8. ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน                    จำนวน 1 ห้อง
  9. ห้องร้านอาหารและเครื่องดื่ม                   จำนวน 12 ห้อง
 5. อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติศาสนกิจ)     ประกอบด้วย
  1. ห้องโถงสำหรับละหมาด                          จำนวน 2 ห้อง
  2. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา             จำนวน 2 ห้อง
  3. ห้องสมุดปอเนาะ                                        จำนวน 1 ห้อง
  4. ห้องประชุม                                                  จำนวน 1 ห้อง
  5. ห้องน้ำ                                                          จำนวน 24 ห้อง
 6. อาคาร 6 (อาคารชั่วคราว)                  ประกอบด้วย
  1. ห้องเรียน                                                      จำนวน 6 ห้อง
  2. ห้องพักครู                                                     จำนวน 1 ห้อง
  3. ห้องกลุ่มสาระศิลปะ                                  จำนวน 1 ห้อง
  4. ห้องกลุ่มสาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี     จำนวน 1 ห้อง
 7. อาคารศิลปะ
 8. อาคารปฏิบัติการกลุ่มสาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
 9. อาคารเรียนประถม/หอพักนักเรียนชาย (ชั้น3-5)
 10. อาคารเรียนปอเนาะ/หอพักปอเนาะ