โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 12 ก.ค. 2563

             โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ถือกำเนิดมาด้วยศรัทธาและเมตตาจิต ร่วมกันของบรรดามุสลิมทั้งหลายเพื่อเป็นสมบัติส่วนกลางของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในอันที่จะแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของมูลนิธิท่าอิฐศึกษา ซึ่งแต่เดิมนั้น คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิท่าอิฐศึกษา โดยอัลมัรฮูมฮัจยีอับดุรเราะห์มาน พูลศิริ (นายอารีย์ พูลศิริ) ได้รวมรวมที่ดินวากั๊ฟของญาติพี่น้อง และที่ดิน ซึ่งบริจาคโดยพ่อฟี เชื้อผู้ดี รวมทั้งสิ้น 14 ไร่ 2งาน 70 ตารางวา
            ทำการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิท่าอิฐศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2512 มูลนิธิท่าอิฐศึกษาได้มีมติให้จัดสร้างโรงเรียนขึ้น วันที่ 17กันยายน 2513 เพื่อให้อัลมัรฮูมอาจารย์ยะห์ยา ลาตีฟี ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิท่าอิฐศึกษา ในคณะกรรมการชุดแรก เป็นผู้ดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยทั่วไปได้แสวงหาวิชาความรู้ทางด้านศาสนา ทั้งระดับฟัรดูอีน และระดับฟัรดูกิฟายะห์

            บัดนี้มูลนิธิท่าอิฐศึกษาได้รับทางนำ จากอัลเลาะห์  (ซบ.) เจ้า จึงได้จัดการเรียนการสอนภาคสามัญควบคู่ไปด้วย โดยด้านศาสนา ยังคงดำเนินการเรียนการสอนอยู่เพื่อเยาวชนมุสลิมจักได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสืบต่อไป

 

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา เลขที่ 81/1 หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
อาคารเรียน 6 หลัง จำนวน 56 ห้องเรียน อาคารประกอบการ 5 หลัง